6.  วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 28   วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร แยกรายเดือน รายกลุ่มเกษตรกร
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีกลุ่มเกษตรกรแยกรายเดือน
แผนภูมิที่ 31   ร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ปิดบัญชีกลุ่มเกษตรกรแยกราย
  กลุ่มเกษตรกร