7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 29   สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2563
  (ณ 1 ต.ค. 2563)
แผนภูมิที่ 32   ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
ตารางที่ 30   สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2559 - 2563
แผนภูมิที่ 33   เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานต่อกลุ่มเกษตรกร
  ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2559 - 2563
ตารางที่ 31   สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร แยกตามภาคและรายจังหวัด
  (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ตารางที่ 32   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 33   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 34   สรุปผลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ
  ประจำปี 2563 (ณ 1 ต.ค. 2563)
แผนภูมิที่ 34   ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ
  ประจำปี 2563
ตารางที่ 35   จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ประจำปี 2563
แผนภูมิที่ 35   ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร แยกรายข้อ ปี 2563
แผนภูมิที่ 36   เปรียบเทียบร้อยละกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ
  ปี 2559 - 2563
ตารางที่ 36   จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  แยกตามข้อ จำแนกตามภาค และรายจังหวัด