8.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ และการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 37   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิก
  กลุ่มเกษตรกร แยกตามภาค และจังหวัด
ตารางที่ 38   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 39   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรน้อยที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย