9.  สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 40   สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
แผนภูมิที่ 37   ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทกลุ่มเกษตรกร
  ประจำปี 2564
แผนภูมิที่ 38   ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2564
แผนภูมิที่ 39   ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2556 - 2564
ตารางที่ 41   ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี 2556 - 2564
ตารางที่ 42   ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
  ปี 2559 - 2564
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทธุรกิจ
  ปี 2556 - 2564
แผนภูมิที่ 41   ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทกลุ่มเกษตรกร
  ปี 2559 - 2564

ตารางที่ 43   ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2564
  (ก.ย.63 - ส.ค.64) แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 44   ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2564
  (ก.ย.63 - ส.ค.64) แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร