10. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิก

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 45   จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
  ณ 31 ธ.ค. 2564
ตารางที่ 46   ร้อยละของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
  ณ 31 ธ.ค. 2564
แผนภูมิที่ 42   ร้อยละของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
  แยกตามประเภท
ตารางที่ 47   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกรายจังหวัด
  ณ 31 ธ.ค. 2564