ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

รายจังหวัดในรูปแบบแผนที่
รายจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
รายจังหวัดเปรียบเทียบข้อมูล

 

ข้อมูล ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 |ข้อมูล ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 |
ข้อมูล ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 |ข้อมูล ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 |

 

รายละเอียด   หัวข้อ

สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ปี 2564

  ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2564
  แผนภูมิที่ 3 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2556-2564
  ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี 2556-2564
  ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559-2564
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2556 - 2564
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2564
  ตารางที่ 4 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2564 (ก.ย.63-ส.ค.64) แยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 5 ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2564 (ก.ย.63 - ส.ค.64) แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร

 

 

รายละเอียด   หัวข้อ

สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ปี 2563

  ตารางที่ 1  สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
  แผนภูมิที่ 1  ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563
  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2563
  แผนภูมิที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2556 - 2563
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ปี 2556 - 2563
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2563
แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2556 - 2563
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2563
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63) แยกตามประเภท
  ธุรกิจ
  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63) แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร

 

 

รายละเอียด   หัวข้อ

สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ปี 2562

  ตารางที่ 1  สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562  (ก.ย.61 - ส.ค.62)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ประจำปี 2556 - 2562
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2562
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2562
  แผนภูมิที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2556 - 2562
  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2556 - 2562
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2562
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62) แยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62) แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกร

 

 

รายละเอียด  หัวข้อ
สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ปี 2561
  ตารางที่ 1  สรุปปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561  (ก.ย.60 - ส.ค.61)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทธุรกิจ ประจำปี 2556 - 2561
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2561
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2561
  แผนภูมิที่ 3  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร ปี 2556 - 2561
  แผนภูมิที่ 4  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2552 - 2561
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แยกรายประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2561
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2561 (ก.ย.60 - ส.ค.61) แยกตามประเภทธุรกิจ

  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด ประจำปี 2561 (ก.ย.60-ส.ค.61) แยกตามประเภท
  กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร