มาตรฐานสหกรณ์


ข้อมูล ปี 2564 |ข้อมูล ปี 2563 |ข้อมูล ปี 2562 |ข้อมูล ปี 2561 |ข้อมูล ปี 2560 |ข้อมูล ปี 2559 |ข้อมูล ปี 2558 |ข้อมูล ปี 2557 |ข้อมูล ปี 2556 |

 

ปี พ.ศ.   หัวข้อ
2564   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2564 (ณ 30 ก.ย. 2564)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจานวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 30 ก.ย. 2564)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2560- 2564 (1 ก.ย.60 - 30 ก.ย. 64)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2555 - 2564
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย. 2564)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจานวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจานวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจาปี 2564 (ณ 30 ก.ย. 2564)
  แผนภูมิที่ 3 จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2564
  (ณ 30 ก.ย. 2564)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2559 - 2564
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย. 64)

 

ปี พ.ศ.   หัวข้อ
2563   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563 (ณ 30 ก.ย. 2563)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 30 ก.ย. 2563)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559 - 2563 (1 ก.ย.58 - 30 ก.ย. 63)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
   ปี 2554 - 2563
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย. 2563)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2563 (ณ 30 ก.ย. 2563)
  แผนภูมิที่ 3 จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F) แยกรายข้อ ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย. 2563)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2558 - 2563
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย. 63)
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2563
  (30 ก.ย. 2563)
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2563 (ณ 30 ก.ย.63)
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย.63)

 

ปี พ.ศ.   หัวข้อ
2562   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2562 (ณ 1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2562)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2558 - 2562 (1 ก.ย.58 - 1 ก.ย.62)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2553 - 2562
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2562)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2562 (ณ 1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 3 จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F) แยกรายข้อ ประจำปี 2562
  (1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2557 - 2562
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 62)
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562
  (1 ก.ย. 2562)
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2562 (ณ 1 ก.ย.62)
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.62)

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2561   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2561)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2557 - 2561 (1 ก.ย.57 - 1 ก.ย.61)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2552 - 2561
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2561)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2561 (ณ 1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 3 จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F) แยกรายข้อ ประจำปี 2561
  (1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2556 - 2561
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 61)
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2561
  (1 ก.ย. 2561)
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2561 (ณ 1 ก.ย.61)
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.61)

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2560   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2560 (ณ 1 ก.ย. 2560)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2560)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2557 - 2560 (1 ก.ย.57 - 1 ก.ย.60)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2560
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2560)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ (ที่นำมาจัดมาตรฐานสหกรณ์ ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2560
  (ณ 1 ก.ย. 2560)
  แผนภูมิที่ 3 จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F) แยกรายข้อ ประจำปี 2560
  (1 ก.ย. 2560)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2556 - 2560
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2560
  (1 ก.ย. 2560)
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2560 (ณ 1 ก.ย.60)
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.60)

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2559   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2559 (ณ 1 ก.ย. 2559)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2559)
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2556 - 2559 (1 ก.ย.56 - 1 ก.ย. 59)
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2559
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2559)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย. 2559)
  แผนภูมิที่ 3 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2559 (1 ก.ย. 2559)
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2559
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2559
  (1 ก.ย. 2559)
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย.59)
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.59)

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2558   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2558 (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2556 - 2558
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2558
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2558
  แผนภูมิที่ 3 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2558
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2558
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2558
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2558
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2557   ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2557 (ณ วันที่ 1 กันยายน 2557)
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2555 - 2557
  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2557
  ตารางที่ 3 สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด ( ณ วันที่ 1 กันยายน 2557)
  ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
  ตารางที่ 6 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2557
  แผนภูมิที่ 3 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2557
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2557
  ตารางที่ 7 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2557
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2557
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2556   ตารางที่ 6 จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด
  ตารางที่ 7 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2556
  แผนภูมิที่ 3 สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2556
  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2556
  ตารางที่ 8 จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2556
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2556
  ตารางที่ 9 ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด