รายงานการรับจดทะเบียน/การเลิกสหกรณ์/การถอนชื่อสหกรณ์

ข้อมูล ปี 2565 l ข้อมูล ปี 2564 l ข้อมูล ปี 2563 | ข้อมูล ปี 2562 | ข้อมูล ปี 2561 | ข้อมูล ปี 2560 |
ข้อมูล ปี 2559 l ข้อมูล ปี 2558 l ข้อมูล ปี 2557

  ​​​

รายเดือนประจำปี 2565 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
  รายงานรับจดทะเบียน
  การเลิกสหกรณ์
  การถอนชื่อสหกรณ์

 

 

 

 

  

 

 

รายเดือนประจำปี 2564  มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
  รายงานรับจดทะเบียน
  การเลิกสหกรณ์
  การถอนชื่อสหกรณ์

 

 

 

 

 

  

 

รายเดือนประจำปี 2563 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                
การเลิกสหกรณ์            
การถอนชื่อสหกรณ์            

 

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2562 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน
การเลิกสหกรณ์          
การถอนชื่อสหกรณ์            

 

 

 

 

 

  

 

 

รายเดือนประจำปี 2561 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน          
การเลิกสหกรณ์                    
การถอนชื่อสหกรณ์                  

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2560 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                        
การเลิกสหกรณ์                        
การถอนชื่อสหกรณ์                        

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2559 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน                        
การเลิกสหกรณ์                        
การถอนชื่อสหกรณ์                        

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2558 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน      
การเลิกสหกรณ์                
การถอนชื่อสหกรณ์                  

 

 

 

 

 

 

 

รายเดือนประจำปี 2557  มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
รายงานรับจดทะเบียน  
การเลิกสหกรณ์  
การถอนชื่อสหกรณ์