สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ll Ebook

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2559
ข้อมูล อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
ข้อมูล จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 (1 ก.ย. 2559)
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ข้อมูล สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2559
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อมูล จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
ข้อมูล รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2559

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์) ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 1   จำนวนสหกรณ์ และร้อยละของสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์แยกตามสถานะสหกรณ์ รายประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 2   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร แยกตามสถานะสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (สถานะ Active) แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 3   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ (สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ สถานะ Active)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 6   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทยแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2551 - 2559 (ธ.ค 2551 - ธ.ค.2559)
แผนภูมิที่ 4   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ปี 2551- 2559 (ธ.ค.51 - ธ.ค.59)
ตารางที่ 7    จำนวนสหกรณ์ (Active) ในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2551 - 2559 (ธ.ค.51 - ธ.ค59)
ตารางที่ 8   อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนสหกรณ์ (Active) แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2551 - 2559
  (ธ.ค.51 -ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 5   จำนวนสหกรณ์ (Active) ปี 2550 - 2559 (ธ.ค.50 -ธ.ค.59)
ตารางที่ 9   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2550 - 2559 (ธ.ค.50 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 6   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2550 - 2559 (ธ.ค.50-ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 7   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2550 - 2559 (ธ.ค.50-ธ.ค.59)
ตารางที่ 10   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับของชุมนุม
แผนภูมิที่ 8   สัดส่วนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์
ตารางที่ 11   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 12   จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 13   รายชื่อสหกรณ์ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นประเภทเครดิตยูเนี่ยน (คงอยู่ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์)
ตารางที่ 14   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 15   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 16   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค

 

 2. อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 9   จำนวน (ร้อยละ) ของสหกรณ์ แยกตามช่วงอายุ (ปี)  ณ ปี พ.ศ. 2559
ตารางที่ 17   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ จำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ณ ปี พ.ศ. 2559
แผนภูมิที่ 10   จำนวนสหกรณ์จำแนกตามอายุ (ปี) ของสหกรณ์ ณ ปี พ.ศ.2559 แยกประเภทสหกรณ์

 

  3. จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 18   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำแนกเพศ แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 11   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) ต่อสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 59)
แผนภูมิที่ 13   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง  ปี 2551 - 2559 (ธ.ค.51 - ธ.ค.59)
ตารางที่ 19   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 14   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 20   จำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบจำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง ปี 2551 - 2559 (ธ.ค.51-ธ.ค.59)
ตารางที่ 21   จำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกเพศ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 22   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ตารางที่ 23   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 59)

 

  4. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 24   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์
ตารางที่ 25   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภทผู้จัดทำบัญชี
ตารางที่ 26   จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 27   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีที่ผ่านการอบรม การจัดทำบัญชีจากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี ที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

  5. ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 28   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกรรมการสหกรณ์แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 29   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 30   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์  ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา

 

  6. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 31   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ปี 2559  ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 32   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ธ.ค.50 - ธ.ค.59)
ตารางที่ 33   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ ปี 2555 - 2559
  (ธ.ค.55 -ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 23   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์กับเลิกสหกรณ์ ปี 2555 - 2559 (ธ.ค.55 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 24   อัตราการเพิ่ม/ลด (%) สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ ปี 2555 - 2559
  (ธ.ค.55 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 25   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์ ปี 2555 - 2559 (ธ.ค.55 - ธ.ค.59)

 

  7. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 (1 ก.ย. 2559) 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 34   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2559  (ณ 1 ก.ย. 2559)
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2559)
ตารางที่ 35   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำ ปี  2556 - 2559 (1 ก.ย.56 - 1 ก.ย. 59)
แผนภูมิที่ 27   เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2559
ตารางที่ 36   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2559)
ตารางที่ 37   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 38   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 39   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย. 2559)
แผนภูมิที่ 28   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย. 2559)
แผนภูมิที่ 29   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2559
ตารางที่ 40   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 41   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย. 2559)
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2559 (ณ 1 ก.ย.59)
ตารางที่ 42   ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาคและรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.59)

 

  8. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype) 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 43   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ตารางที่ 44   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
  (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)

 

  9. สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 31   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 45   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559

 

  10. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 46   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 47   ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 48    เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2555 - 2559 (ธ.ค.55 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 32   เปรียบเทียบร้อยละของสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2555- 2559 (ธ.ค.55 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 33   ร้อยละสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 49   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2559

 

  11. จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 50   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 34   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปี 2556 - 2559 (ธ.ค.56-ธ.ค.59)

 

  12. อุปกรณ์การตลาด

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 35   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 51   จำนวนและร้อยละ ประเภทอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 36   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 52   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 37   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 53   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 2559

 

  13. สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2559

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 38   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2559 (ณ 31 ธ.ค. 59)
ตารางที่ 54   จำนวนเงินความเสียหายจากข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภท
แผนภูมิที่ 39   เปรียบเทียบข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2558-2559 (ธ.ค.58 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายจากข้อบกพร่อง ปี 2559
แผนภูมิที่ 41    ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2559
แผนภูมิที่ 42    ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2559
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง แยกตามเขตตรวจราชการ ปี 2559 (ณ 31 ธ.ค. 59)

 

  14. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 43   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 44   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์แยกตามประเภทของการจัดทำแผน ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 57   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
ตารางที่ 58   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2558 - 2559 (ธ.ค.58 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 45   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2556 - 2559 (ธ.ค.56 - ธ.ค.59)
แผนภูมิที่ 46   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง. ณ 31 ธ.ค. 59
ตารางที่ 59   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (ปปง.)

 

  15. วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 60   จำนวนสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ แยกรายเดือน รายประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 47   ร้อยละสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกรายเดือน
แผนภูมิที่ 48   ร้อยละของสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559

 

 16. จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2559
แผนภูมิที่ 50   ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 61   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 62   จำนวนกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 51   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเทียบจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 52   ค่าเฉลี่ยจำนวนกลุ่มสมาชิก/สหกรณ์
ตารางที่ 63   จำนวนสหกรณ์(ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค 2559
ตารางที่ 64   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่ไม่มีกลุ่มสมาชิกแยกตามจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 65   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 500 คนขึ้นไป
  แต่ไม่มีกลุ่มสมาชิก

 

 17. สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 66   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 67   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 68    จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย

 

 18. รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 69   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2517 - 2560