สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 ll Ebook

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 1 มกราคม 2559
ข้อมูล จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรก
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ข้อมูล สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2558
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล ผลการรวบรวมและจำหน่าย ผลผลิตจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ประจำปี 2558
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อมูล จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
ข้อมูล รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 1 มกราคม 2559

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์)
แผนภูมิที่ 1   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ทั้งประเทศ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
แผนภูมิที่ 2   ร้อยละจำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (Active)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ตารางที่ 6   จำนวนสหกรณ์ (Active) ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2550 - 2559
ตารางที่ 7   อัตราการเติบโตของจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2550 - 2559
แผนภูมิที่ 3   แนวโน้มจำนวนสหกรณ์ (Active) ปี 2550-2559
ตารางที่ 8   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2550 - 2559
แผนภูมิที่ 4   แนวโน้มของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ปี 2550 - 2559
ตารางที่ 9   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับ
แผนภูมิที่ 5   สัดส่วนสมาชิกต่อชุมนุมสหกรณ์
ตารางที่ 10   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย ประจำปี 2559 แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 11   จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (ณ 1 มกราคม 2559) แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด
ตารางที่ 12   รายชื่อสหกรณ์ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นประเภทเครดิตยูเนี่ยน ตามทะเบียน
ตารางที่ 13   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค
ตารางที่ 14   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค
ตารางที่ 15   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค

 

 2. จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 16   จำนวนสมาชิกชาย-หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 6   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์(คน)ต่อสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 7   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 8    เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกชาย-หญิง ปี 2552-2559
ตารางที่ 17   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 9   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 10   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 11   เปรียบเทียบกรรมการ ชาย - หญิง ปี 2553 - 2559
ตารางที่ 19   จำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกเพศ รายจังหวัด
ตารางที่ 20   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 13   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ตารางที่ 21   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

3.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรก 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 22
  เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 23   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 24    จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย

 

 4.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 25   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 14   ร้อยละจำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 26   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 27   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์
แผนภูมิที่ 15   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา

 

 5. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 28   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ประจำปี 2558
ตารางที่ 29   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2548 - 2558
ตารางที่ 30
  จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2551 - 2558
ตารางที่ 31
  จำนวนสหกรณ์ที่เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2551 - 2558
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ กับ เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2551 - 2558
แผนภูมิที่ 17   อัตราการเพิ่ม/ลด(%) ของจำนวนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  ตั้งแต่ปี 2551-2558
แผนภูมิที่ 18   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 - 2558

 

 6. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 32   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2558 (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
ตารางที่ 33   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2556 - 2558
แผนภูมิที่ 20   เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2558
ตารางที่ 34   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)
ตารางที่ 35   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 36   จังวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 37   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2558
แผนภูมิที่ 21   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2558
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2558
ตารางที่ 38   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 39   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2558
แผนภูมิที่ 23   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2558
ตารางที่ 40   ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

 7. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 41   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ตารางที่ 42   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ

 

 8. สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2558

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 43   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2558 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 57 - ส.ค. 58)
ตารางที่ 44   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552- 2558
แผนภูมิที่ 24   เปรียบเทียบปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2558
แผนภูมิที่ 25   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2558 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ประจำปี 2558
แผนภูมิที่ 27   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2558
ตารางที่ 45   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ก.ย.57 - ส.ค.58)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 46   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ก.ย.57 - ส.ค.58)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจที่ตั้งไว้ แยกตามเขตตรวจราชการ

 

 9. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 47   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
ตารางที่ 48    ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
ตารางที่ 49   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2556 - 2559
แผนภูมิที่ 28   เปรียบเทียบร้อยละของสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2555 - 2559
แผนภูมิที่ 29   ร้อยละสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจสหกรณ์ แยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2556- 2559
ตารางที่ 50   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ แยกรายจังหวัด

 

 10. ผลการรวบรวมและจำหน่าย ผลผลิตจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 51   ผลการรวบรวมข้าว โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/2558
แผนภูมิที่ 30   ผลการรวบข้าวเปลือกเพื่อขายและแปรรูป
ตารางที่ 52   ผลการรวบรวมและจำหน่ายยางพารา ประจำปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)
แผนภูมิที่ 31   ปริมาณและมูลค่าการรวบและจำหน่ายยางพารา

 

 11. จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 53   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 36   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตั้งแต่ ปี 2557-2559

 

 12. อุปกรณ์การตลาด

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 37   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน
ตารางที่ 54   จำนวนและร้อยละ ประเภทอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน
แผนภูมิที่ 38   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
ตารางที่ 55   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
แผนภูมิที่ 39   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์
ตารางที่ 56   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์

 

 13. สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ประจำปี 2558 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 40   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ตารางที่ 57   จำนวนเงินความเสียหายจากข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภท
แผนภูมิที่ 41   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายจากข้อบกพร่อง ปี 2558
แผนภูมิที่ 42   ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2558
แผนภูมิที่ 43   ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2558
ตารางที่ 58   สรุปภาพรวมสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องจำแนกตามเขตตรวจราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

 14. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 44   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์
ตารางที่ 59   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 45   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทของการจัดทำแผน
ตารางที่ 60   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 61   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2557 - 2559
แผนภูมิที่ 46   จำนวน(ร้อยละ) สหกรณ์ที่ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2557-2559
แผนภูมิที่ 47   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง.
ตารางที่ 62   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและ
  ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)แยกตามประเภทสหกรณ์

 

 15. สหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 63   จำนวนสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ แยกรายเดือน รายประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 48   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกรายเดือน
แผนภูมิที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์

 

 16. จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 50   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 51   ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 64   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 65   จำนวนกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 52   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเทียบจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 53   ค่าเฉลี่ยจำนวนกลุ่มสมาชิก/สหกรณ์
ตารางที่ 66   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด
ตารางที่ 67   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่มีกลุ่มสมาชิก แยกตามจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 68   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 500 คน ขึ้นไป แต่ไม่มีกลุ่มสมาชิก

 

 17. รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 69   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2517 - 2559