สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2556

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย
ข้อมูล จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ข้อมูล สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล สหกรณ์ที่ได้รวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์)
แผนภูมิที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งประเทศ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
แผนภูมิที่ 2   ร้อยละจำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (Active)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ตารางที่ 6   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2547 - 2556
ตารางที่ 7
  อัตราการเติบโตของจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2547 - 2556
แผนภูมิที่ 3   แนวโน้มจำนวนสหกรณ์ (Active) ตั้งแต่ ปี 2547-2556
ตารางที่ 8   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2547 - 2556
แผนภูมิที่ 4   แนวโน้มของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ปี 2547 - 2556
ตารางที่ 9   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับ
แผนภูมิที่ 5   สัดส่วนสมาชิกต่อชุมนุมสหกรณ์
ตารางที่ 10   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย ประจำปี 2556 แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 11
  จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด
ตารางที่ 12
  รายชื่อสหกรณ์ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นประเภทเครดิตยูเนี่ยนตามทะเบียน
ตารางที่ 13   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค
ตารางที่ 14   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค
ตารางที่ 15   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภท รายภาค

 

 2. จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 16   จำนวนสมาชิกชาย-หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 6   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์(คน)ต่อสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 7   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 8   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกชาย-หญิง ปี 2552-2556
ตารางที่ 17   จำนวนกรรมมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 9   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 10   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 11   เปรียบเทียบกรรมการ ชาย - หญิง ปี 2552 - 2556
ตารางที่ 19   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 13   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ

 

 3. สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีร้อยละ
     ของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 20   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 21   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 22    จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย

 

 4. ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 23   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 14   ร้อยละจำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 24   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 25    ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์
แผนภูมิที่ 15   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา

 

 5. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 26   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ประจำปี 2555
ตารางที่ 27   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2548 - 2555
ตารางที่ 28   จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2550 - 2555
ตารางที่ 29   จำนวนสหกรณ์ที่เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2550 - 2555
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ กับ เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2550 - 2555
แผนภูมิที่ 17   อัตราการเพิ่ม/ลด(%) ของจำนวนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  ตั้งแต่ปี 2550 - 2555
แผนภูมิที่ 18   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 - 2555

 

 6. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 30   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2555
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
ตารางที่ 31   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2553 - 2555
แผนภูมิที่ 20   เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานต่อสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2552 - 2555
ตารางที่ 32   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 33   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 34   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 35   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2555
แผนภูมิที่ 21   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2555
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2553 - 2555
ตารางที่ 36   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ จำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 37   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2555
แผนภูมิที่ 23   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2555
ตารางที่ 38   ระดับผลการจัดมาตรฐานสนหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

 7. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 39   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ตารางที่ 40   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ

 

 8. สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 41   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
แผนภูมิที่ 24   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้ (ปี 2555)
แผนภูมิที่ 25   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ประจำปี 2555
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2555
ตารางที่ 42   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่1 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 43   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจปี 2555 แยกตามเขตตรวจราชการ

 

 9. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 44   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
ตารางที่ 45   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2553 - 2556
ตารางที่ 46   ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์เทียบจำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจทั้งหมด
แผนภูมิที่ 27   ร้อยละจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 47   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ แยกรายจังหวัด

 

 10. สหกรณ์ที่ได้รวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 48   สหกรณ์ที่แปรรูปผลผลิตเป็นข้าวสาร
ตารางที่ 49   สหกรณ์ที่รวบรวมผลผลิต : ไข่
ตารางที่ 50   สหกรณ์ที่แปรรูปผลผลิต : น้ำนมดิบ
ตารางที่ 51   สหกรณ์ที่รวบผลผลิต : ปาล์มน้ำมัน

 

 11. จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 52   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 28   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตั้งแต่ ปี 2554-2556

 

 12. อุปกรณ์การตลาด 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 53   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกเป็นรายจังหวัด

 

 13. สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
แผนภูมิที่ 29   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีปัญหาข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละจำนวนเงินที่มีปัญหาข้อบกพร่อง
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง แยกตามเขตตรวจราชการสหกรณ์
ตารางที่ 57   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง แยกรายจังหวัด

 

 14. การจัดทำแผนกลยุทธของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน
       และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 31   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์
ตารางที่ 58   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 32   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทของการจัดทำแผน
ตารางที่ 59   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 60   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2554 - 2556
แผนภูมิที่ 33   จำนวน (ร้อยละ) สหกรณ์ที่ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2554 - 2556
แผนภูมิที่ 34   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง.
ตารางที่ 61   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน (ปปง.)
  แยกตามประเภทสหกรณ์

 

 15. รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 62   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2517 - 2556