สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2555

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย
ข้อมูล จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ข้อมูล สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล สหกรณ์ที่ได้รวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์) แยกตามสถานะสหกรณ์
แผนภูมิที่ 1   จำนวนสหกรณ์ในประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
แผนภูมิที่ 2   ร้อยละและจำนวนสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ (Active) แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ตารางที่ 4
  จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภท ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ตารางที่ 5   จำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2545 - 2555
ตารางที่ 6   อัตราการเติบโตของจำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2545 - 2555
แผนภูมิที่ 3   แนวโน้มจำนวนสหกรณ์ (Active) ตั้งแต่ ปี 2545-2555
ตารางที่ 7   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี 2545 - 2555
แผนภูมิที่ 4   แนวโน้มของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท
ตารางที่ 8    จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับ
แผนภูมิที่ 5   สัดส่วนสมาชิกต่อชุมนุมสหกรณ์
ตารางที่ 9 จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และจำนวน, สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท รายจังหวัด
ตารางที่ 10   จำนวนสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (เลิกสหกรณ์ Non - Active)
ตารางที่ 11   รายชื่อสหกรณ์ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นประเภทเครดิตยูเนี่ยนตามทะเบียน
ตารางที่ 12   จำนวนชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท ตามภาค
ตารางที่ 13   จำนวนสหกรณ์ (ไม่รวมชุมนุม) แยกประเภท ตามภาค
ตารางที่ 14   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภท ตามภาค
ตารางที่ 15   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (ไม่รวมชุมนุม) แยกประเภท ตามภาค

 

2. จำนวนสมาชิก, กรรมการ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 16   จำนวนสมาชิกชาย-หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 6   ร้อยละของจำนวนสมาชิกชาย-หญิง แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 17   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 7   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 8   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 19   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
แผนภูมิที่ 9   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 10   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ

 

3. สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศและการจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีร้อยละ
    ของจำนวนสมาชิกมากที่สุดและน้อยที่สุดในประเทศไทย 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 20   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 21   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 22   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย

 

4. ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 23   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 11   ร้อยละของจำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 24   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
ตารางที่ 25   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์

 

5. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์  

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 26   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ประจำปี 2554
ตารางที่ 27   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2548-2554
ตารางที่ 28   จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2554
ตารางที่ 29
  จำนวนสหกรณ์ที่เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2554
แผนภูมิที่ 12   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ กับ เลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2554
แผนภูมิที่ 13
  อัตราการเพิ่ม/ลด(%) ของจำนวนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
  ตั้งแต่ปี 2549-2554
แผนภูมิที่ 14
  สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2549 - 2554

 

6. สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 30   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2554 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
ตารางที่ 31   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2551 - 2554
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน ประจำปี 2554
ตารางที่ 32   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 33    จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 34   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 35    สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2554
แผนภูมิที่ 17   สรุปผลจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นรายข้อ ประจำปี 2554
ตารางที่ 36   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกตามข้อ จำแนกตามภาค และรายจังหวัด

 

7. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 37   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
ตารางที่ 38   สหกรณ์ที่สัดส่วน (คน/สหกรณ์) ของจำนวนสมาชิกที่น้อยที่สุดและมากที่สุด เป็น 5 อันดับแรก
  แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ

 

8. สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 39   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.53 - ส.ค. 54)
แผนภูมิที่ 18   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2554 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้ (ปี 54)
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2554
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2554
ตารางที่ 40   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่1 -ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.53 - ส.ค. 54)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 41   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.53-ส.ค.54)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจปี 2554 แยกตามเขตตรวจราชการ

 

9. การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 42   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
ตารางที่ 43   ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์เทียบจำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจทั้งหมด
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 44   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ แยกรายจังหวัด

 

10. สหกรณ์ที่ได้รวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 45   สหกรณ์ที่แปรรูปผลผลิตเป็นข้าวสาร
ตารางที่ 46   สหกรณ์ที่รวบรวมผลผลิต : ไข่
ตารางที่ 47   สหกรณ์ที่แปรรูปผลผลิต : น้ำนมดิบ
ตารางที่ 48   สหกรณ์ที่รวบผลผลิต : ปาล์มน้ำมัน

 

11. จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2553-2555

 

12. อุปกรณ์การตลาด 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 50   จำนวนอุปกรณ์การตลาดที่เกี่ยวกับข้าว แยกเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 51   จำนวนปั๊มน้ำมัน โรงรมควันยางพารา และศูนย์รับน้ำนมดิบ แยกเป็นรายจังหวัด

 

13. สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 52   จำนวนสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
แผนภูมิที่ 23   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีปัญหาข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 24   ร้อยละจำนวนเงินที่มีปัญหาข้อบกพร่อง
ตารางที่ 53   จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง แยกตามเขตตรวจราชการสหกรณ์
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง แยกรายจังหวัด

 

14. การจัดทำแผนกลยุทธของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยากตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 25   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์
ตารางที่ 57   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 26   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทของการจัดทำแผน
ตารางที่ 58   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน (ปปง.)
  แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 27   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง.

 

15. รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 59   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2517 - 2555