สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ll E-book

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2563
ข้อมูล อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
ข้อมูล จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ข้อมูล สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล วันสิ้นปีทางบัญชีและข้อมูลการปิดบัญชีของสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
ข้อมุล สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563
ข้อมูล ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563

 

  1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2563 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และ
  ชุมนุมสหกรณ์) ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 1
  จำนวนสหกรณ์ และร้อยละของสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามประเภท
  สหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์แยกตามสถานะสหกรณ์ รายประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 63)
แผนภูมิที่ 2   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
  แยกตามสถานะสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (สถานะ Active)
  แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 3   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ (สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
  สถานะActive)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 63)
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 63)
ตารางที่ 6   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์
  ปี 2554 - 2563 (ธ.ค 2554 - ธ.ค. 2563)

แผนภูมิที่ 4

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ปี 2554- 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 7   จำนวนสหกรณ์ (Active) ในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์
  ปี 2554 - 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 8   อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนสหกรณ์ (Active)
  แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2554 - 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 5   จำนวนสหกรณ์ (Active) ปี 2554 - 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 9   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 6   อัตราเพิ่ม/ลด (%)ของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 7   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 10   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับ
  ของชุมนุม (ณ 31 ธ.ค. 63)
แผนภูมิที่ 8   สัดส่วนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 63)
ตารางที่ 11   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 12   จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
  รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 13   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 14    จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 15    จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค

 

  2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 9   จำนวน(ร้อยละ)ของสหกรณ์ แยกตามช่วงอายุ (ปี) ณ ปี พ.ศ. 2563
ตารางที่ 16   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ จำแนกตามช่วงอายุ (ปี)
  ณ ปี พ.ศ. 2563
แผนภูมิที่ 10   จำนวนสหกรณ์จำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ของสหกรณ์
  (ณ ปี พ.ศ. 2563) แยกประเภทสหกรณ์

 

  3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 17   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำแนกเพศ แยกประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 11   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) ต่อสหกรณ์
  แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์
  (ณ 31 ธ.ค. 63)
แผนภูมิที่ 13   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
  แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 14   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 19   จำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบจำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง ปี 2554 - 2563
  (ธ.ค.54-ธ.ค.63)
ตารางที่ 20   จำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกเพศ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 21   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ตารางที่ 22   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 63)

 

  4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 23   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 24   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภท
  ผู้จัดทำบัญชี
ตารางที่ 25   จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 26   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีที่ผ่านการอบรม
  การจัดทำบัญชีจากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี ที่ผ่านการอบรม
  จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  

  5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 27   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 28   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 29   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์
  แยกตามระดับการศึกษา

 

6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 30   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์
  แยกตามประเภท ปี 2563 ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 31   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์
  ปี 2554-2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
ตารางที่ 32   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
  และเลิกสหกรณ์ ปี 2559 - 2563 (ธ.ค.59 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 23   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์กับเลิกสหกรณ์
  ปี 2554 - 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 24   อัตราการเพิ่ม/ลด (%) สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์
  และเลิกสหกรณ์ ปี 2554-2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 25   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์
  ปี 2554 - 2563 (ธ.ค.54 - ธ.ค.63)

 

  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 33   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2563 (ณ 30 ก.ย. 2563)
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน
  (ณ 30 ก.ย. 2563)
ตารางที่ 34   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559- 2563
  (1 ก.ย. 58 - 30 ก.ย. 63)
แผนภูมิที่ 27   เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์
  ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ปี 2554 - 2563
ตารางที่ 35   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด
  (ณ 30 ก.ย. 2563)
ตารางที่ 36   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 37   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด
  10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 38   สรุปผลจำนวนสหกรณ์(ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ
  ประจำปี 2563 (ณ 30 ก.ย. 2563)
แผนภูมิที่ 28   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F)
  แยกรายข้อ ประจำปี 2563 (ณ 30 ก.ย. 2563)
แผนภูมิที่ 29   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ
  ปี 2558 - 2563
ตารางที่ 39   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อ
  จำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 40   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์
  ประจำปี 2563 (30 ก.ย. 2563)
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย.63)
ตารางที่ 41   ระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค
  และรายจังหวัด (ณ 30 ก.ย.63)

  

  8.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 42   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
  (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ตารางที่ 43   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
  (ประเภทย่อยของชุมนุมสหกรณ์ : subtype)

 

  9.  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 31   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 44   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง
  แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563

  

  10.  การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 45   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 46   ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 47   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
  ปี 2559 - 2563 (ธ.ค.59-ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 32   เปรียบเทียบร้อยละของสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
  ปี 2559- 2563 (ธ.ค.59-ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 33   ร้อยละสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 48   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ แยกรายจังหวัด
  ณ 31 ธ.ค. 2563

 

  11.  จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 34   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย
  ปี 2559 - 2563 (ธ.ค.59-ธ.ค.63)

 

  12.  อุปกรณ์การตลาด 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 35   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 50   จำนวนและร้อยละ ประเภทอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 36   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 51   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 37   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 52   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 2563

 

  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 38   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2563 (ณ 31 ธ.ค. 63)
ตารางที่ 53   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภท
  ข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 39   จำนวนเงินความเสียหาย คงเหลือ แยกประเภทสหกรณ์
  ตามประเภทข้อบกพร่อง ณ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 41   ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คงเหลือ
  ณ 31 ธันวาคม 2563
แผนภูมิที่ 42   ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2562
  ณ 31 ธันวาคม 2563
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องคงเหลือ ปี 2563 (ณ 31 ธ.ค. 63)

 

  14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 43   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 44   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์แยกตามประเภทของ
  การจัดทำแผน ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
ตารางที่ 57   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  ปี 2561 - 2563 (ธ.ค.61-ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 45   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
  ปี 2559 - 2563 (ธ.ค.59-ธ.ค.63)
แผนภูมิที่ 46   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง.
  ณ 31 ธ.ค. 63
ตารางที่ 58   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อ
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

  15.  วันสิ้นปีทางบัญชีและข้อมูลการปิดบัญชีของสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 59   วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ แยกรายเดือน รายประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 47   ร้อยละสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกรายเดือน
แผนภูมิที่ 48   ร้อยละของสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
  ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 49   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ปกติและสหกรณ์
  ที่ปิดบัญชีไม่ได้ ณ 31 ธ.ค. 63
ตารางที่ 60   จำนวนสหกรณ์ที่ปิดบัญชีได้ปกติและสหกรณ์ที่ปิดบัญชีไม่ได้
  ณ 31 ธ.ค. 63

 

  16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 50   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2563
แผนภูมิที่ 51   ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 61   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 62   จำนวนกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 52   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเทียบจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด
  แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 53   ค่าเฉลี่ยจำนวนกลุ่มสมาชิก / สหกรณ์
ตารางที่ 63   จำนวนสหกรณ์ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่มีกลุ่มสมาชิก
  แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค 2563
ตารางที่ 64   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)
  ที่ไม่มีกลุ่มสมาชิก แยกตามจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 65   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)
  ที่มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 500 คน ขึ้นไป แต่ไม่มีกลุ่มสมาชิก
  (ณ 31 ธ.ค.63)

 

  17.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 66   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์
  แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 67   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์เทียบกับจำนวนประชากร
  มากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 68   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์เทียบกับจำนวนประชากร
  น้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย

 

  18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 69   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
แผนภูมิที่ 54   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2557 - 2563
แผนภูมิที่ 55   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2563
แผนภูมิที่ 56   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2563
แผนภูมิที่ 57   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2554 - 2563
ตารางที่ 70   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2554 - 2563
ตารางที่ 71   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2554- 2563
แผนภูมิที่ 58   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ
  ปี 2554 - 2563
แผนภูมิที่ 59   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์
  ปี 2554 - 2563
ตารางที่ 72   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63) รายจังหวัด
  แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 73   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63) รายจังหวัด
  แยกตามประเภทธุรกิจ

 

  19.  ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 74   ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย.2563)
แผนภูมิที่ 60   ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย.2563)
แผนภูมิที่ 61   ร้อยละผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย.2563)
ตารางที่ 75   ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2563
  (ณ 30 ก.ย.2563) รายจังหวัด