สารสนเทศสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ll Ebook

หมวดย่อย

ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2562
ข้อมูล อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย
ข้อมูล จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์
ข้อมูล ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์
ข้อมูล การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์
ข้อมูล สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 (1 ก.ย. 2562)
ข้อมูล สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อมูล จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
ข้อมูล อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูล สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2562
ข้อมูล การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ข้อมูล วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อมูล จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
ข้อมูล สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ
ข้อมูล สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562

 

  1. จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย ณ 31 ธ.ค. 2562 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 1   จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย (รวมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์) ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 1
  จำนวนสหกรณ์ และร้อยละของสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 2   จำนวนสหกรณ์แยกตามสถานะสหกรณ์ รายประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 62)
แผนภูมิที่ 2   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร แยกตามสถานะสหกรณ์
ตารางที่ 3   จำนวนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ (สถานะ Active) แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 3   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ (สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สถานะ Active)
ตารางที่ 4   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 62)
ตารางที่ 5   จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 62)
ตารางที่ 6

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2553 - 2562

  (ธ.ค 2553 - ธ.ค. 2562)

แผนภูมิที่ 4

  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมด ปี 2553-2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 7   จำนวนสหกรณ์ (Active) ในประเทศไทย แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 8   อัตราการเพิ่ม/ลดของจำนวนสหกรณ์ (Active) แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2553 - 2562
  (ธ.ค.53 -ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 5   จำนวนสหกรณ์ (Active) ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 -ธ.ค.62)
ตารางที่ 9   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2553-2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 6   อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2552 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 7   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 10   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามระดับของชุมนุม  (ณ 31 ธ.ค. 62)
แผนภูมิที่ 8   สัดส่วนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์  (ณ 31 ธ.ค. 2562)
ตารางที่ 11   จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 12   จำนวน, สมาชิกของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 13   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 14    จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค
ตารางที่ 15    จำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ รายภาค

 

  2.  อายุของสหกรณ์ (สถานะ Active) ในประเทศไทย 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 9   จำนวน (ร้อยละ) ของสหกรณ์ แยกตามช่วงอายุ (ปี) ณ ปี พ.ศ. 2562
ตารางที่ 16   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ จำแนกตามช่วงอายุ (ปี) ณ ปี พ.ศ. 2562
แผนภูมิที่ 10   จำนวนสหกรณ์จำแนกตามอายุ (ปี) ของสหกรณ์ (ณ ปี พ.ศ.2562) แยกประเภทสหกรณ์

 

  3.  จำนวนสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 17   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำแนกเพศ แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 11   ค่าเฉลี่ยจำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) ต่อสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 12   ร้อยละของจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง แยกประเภทสหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 62)
แผนภูมิที่ 13   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ชาย - หญิง  ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 18   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 14   จำนวนกรรมการสหกรณ์และสัดส่วนกรรมการต่อสหกรณ์
ตารางที่ 19   จำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 15   ร้อยละของจำนวนกรรมการ ชาย - หญิง แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 16   เปรียบเทียบจำนวนกรรมการสหกรณ์ ชาย - หญิง ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 20   จำนวนกรรมการสหกรณ์ แยกเพศ รายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 21   จำนวนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 17   ร้อยละของจำนวนผู้จัดการสหกรณ์ แยกเพศ
แผนภูมิที่ 18   ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แยกเพศ
ตารางที่ 22   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ณ 31 ธ.ค. 62)

 

  4.  เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง     ประเภทไฟล์
ตารางที่ 23   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 19   ร้อยละจำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 24   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามประเภทผู้จัดทำบัญชี
ตารางที่ 25   จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 26   จำนวนสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีที่ผ่านการอบรมการจัดทำบัญชีจากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนภูมิที่ 20   ร้อยละสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี ที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

  5.  ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง    ประเภทไฟล์
ตารางที่ 27   จำนวนกรรมการสหกรณ์แต่ละประเภท แยกตามระดับการศึกษา ณ 31 ธ.ค. 2562     
แผนภูมิที่ 21   ร้อยละกรรมการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 28   ระดับการศึกษาของกรรมการสหกรณ์ แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 29   ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์  ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 22   เปรียบเทียบร้อยละของกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ แยกตามระดับการศึกษา

 

  6.  การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง     ประเภทไฟล์   
ตารางที่ 30   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ แยกตามประเภท ปี 2562  ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 31   สัดส่วนการรับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อการเลิกสหกรณ์ ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
ตารางที่ 32   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ ปี 2558 - 2562 
  (ธ.ค.58 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 23   เปรียบเทียบสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์กับเลิกสหกรณ์ ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 24   อัตราการเพิ่ม/ลด (%) สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์และเลิกสหกรณ์ ปี 2553 - 2562
  (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 25   สัดส่วนสหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนสหกรณ์ต่อเลิกสหกรณ์ ปี 2553 - 2562 (ธ.ค.53 - ธ.ค.62)

 

  7.  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 (1 ก.ย. 2562) 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง     ประเภทไฟล์   
ตารางที่ 33   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2562 (ณ 1 ก.ย. 2562)
แผนภูมิที่ 26   ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน (ณ 1 ก.ย. 2562)
ตารางที่ 34   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี  2558 - 2562 (1 ก.ย.58 - 1 ก.ย.62)
แผนภูมิที่ 27   เปรียบเทียบร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและสหกรณ์ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2553 - 2562
ตารางที่ 35   สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย. 2562)
ตารางที่ 36   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 37   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานน้อยที่สุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
ตารางที่ 38   สรุปผลจำนวนสหกรณ์(ที่นำมาจัดมาตรฐาน) ไม่ผ่านรายข้อ ประจำปี 2562  ( ณ 1 ก.ย. 2562)
แผนภูมิที่ 28   จำนวนและร้อยละของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด F) แยกรายข้อ ประจำปี 2562
  (ณ. 1 ก.ย. 2562)
แผนภูมิที่ 29   เปรียบเทียบร้อยละสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานรายข้อ ปี 2557 - 2562
ตารางที่ 39   จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามข้อจำแนกตามภาค และรายจังหวัด
ตารางที่ 40   จัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) แยกรายประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562 (1 ก.ย. 2562)
แผนภูมิที่ 30   ร้อยละผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) ประจำปี 2562 (ณ 1 ก.ย.62)
ตารางที่ 41   ระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (เกรด) จำแนกตามภาค และรายจังหวัด (ณ 1 ก.ย.62)

 

  8.  จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype) 

    ลำดับ                                                ชื่อเรื่อง    ประเภทไฟล์  
ตารางที่ 42   จำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)
ตารางที่ 43   จำนวนชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ แยกตามสหกรณ์รูปสำคัญ
  (ประเภทย่อยของสหกรณ์ : subtype)

 

  9.  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกตามประเภทสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 31   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 44   จำนวนสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562

 

  10.  การมีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 45   จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 46   ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 47   เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2558 - 2562 (ธ.ค.58 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 32   เปรียบเทียบร้อยละของสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2558 - 2562 (ธ.ค.58 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 33   ร้อยละสมาชิกที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 48   การร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์แยกรายจังหวัด ณ 31 ธ.ค. 2562

 

  11.  จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 34   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปี 2558 - 2562 (ธ.ค.58 - ธ.ค.62)

 

  12.  อุปกรณ์การตลาด

ลำดับ ชื่อเรื่อง  ประเภทไฟล์ 
แผนภูมิที่ 35   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 50   จำนวนและร้อยละ ประเภทอุปกรณ์การตลาด แยกสถานะการใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 36   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 51   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 37   จำนวนและร้อยละ อุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์
  ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 52   จำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามการใช้ประโยชน์ ณ 31 ธ.ค. 2562

 

  13.  สหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง ปี 2562 

ลำดับ ชื่อเรื่อง    ประเภทไฟล์  
แผนภูมิที่ 38   จำนวนสหกรณ์ (ร้อยละ) ที่มีข้อบกพร่อง ปี 2562 (ณ 31 ธ.ค. 62)
ตารางที่ 53   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องของสหกรณ์ แต่ละประเภทข้อบกพร่อง
แผนภูมิที่ 39   จำนวนเงินความเสียหาย คงเหลือ แยกประเภทสหกรณ์ ตามประเภทข้อบกพร่อง ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 40   ร้อยละของจำนวนเงินที่เสียหายคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 41   ค่าเฉลี่ยความเสียหายของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
แผนภูมิที่ 42   ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ปี 2562 ณ 31 ธันวาคม 2562
ตารางที่ 54   จำนวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องคงเหลือ  ปี 2562  (ณ 31 ธ.ค. 62)

 

  14.  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 43   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 55   จำนวนสหกรณ์ที่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 44   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนกลยุทธ์แยกตามประเภทของการจัดทำแผน ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 56   จำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 57   เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2560 - 2562 (ธ.ค.60 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 45   จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2558 - 2562 (ธ.ค.58 - ธ.ค.62)
แผนภูมิที่ 46   จำนวนสหกรณ์(ร้อยละ) ที่จัดทำรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง. ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 58   จำนวนสหกรณ์ที่มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

  15.  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 59   วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ แยกรายเดือนรายประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562     
แผนภูมิที่ 47   ร้อยละสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกรายเดือน
แผนภูมิที่ 48   ร้อยละของสหกรณ์ที่ปิดบัญชีสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562

 

  16.  จำนวนกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์  
แผนภูมิที่ 49   จำนวนสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2562
แผนภูมิที่ 50   ร้อยละของสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 60   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 61   จำนวนกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 51   ร้อยละสหกรณ์ที่มีกลุ่มสมาชิกเทียบจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด แยกประเภทสหกรณ์
แผนภูมิที่ 52   ค่าเฉลี่ยจำนวนกลุ่มสมาชิก/สหกรณ์
ตารางที่ 62   จำนวนสหกรณ์ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่มีกลุ่มสมาชิก แยกประเภทสหกรณ์ รายจังหวัด  ณ 31 ธ.ค. 2562
ตารางที่ 63   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่ไม่มีกลุ่มสมาชิกแยกตามจำนวนสมาชิกสหกรณ์
ตารางที่ 64   จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 500 คน ขึ้นไป
  แต่ไม่มีกลุ่มสมาชิก

 

  17.  สัดส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกสหกรณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
ตารางที่ 65   เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างจำนวนประชากรกับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามภาคและรายจังหวัด
ตารางที่ 66   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด 10 อันดับแรก ในประเทศไทย
ตารางที่ 67   จังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์น้อยที่สุด 10 อันดับแรก ในประเทศไทย

 

  18.  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 

ลำดับ ชื่อเรื่อง   ประเภทไฟล์
ตารางที่ 68   สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย. 61 - ส.ค. 62)
แผนภูมิที่ 53   ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product : GDP) ปี 2556 - 2562
แผนภูมิที่ 54   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562
แผนภูมิที่ 55   ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ  ประจำปี 2562
แผนภูมิที่ 56   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2561
ตารางที่ 69   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552- 2561
ตารางที่ 70   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2553- 2562
แผนภูมิที่ 57   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2553- 2562
แผนภูมิที่ 58   ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2553- 2562
ตารางที่ 71   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 72   ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61 - ส.ค.62)
  รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ