ผลการประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ณ 28 ก.พ. 2565)

 

ปี พ.ศ. หัวข้อ ประเภทไฟล์
2565   ตารางที่ 1 ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  (ณ 28 ก.พ.2565)
  แผนภูมิที่ 1 ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  (ณ 28 ก.พ.2565)
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  (ณ 28 ก.พ.2565)
  ตารางที่ 2 ผลการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  (ณ 28 ก.พ. 2565) รายจังหวัด