ระบบงานและผู้ดูแลระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในระหว่างการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work From Home)

ที่ ระบบงาน  ผู้ดูแล
ระบงาน
ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
  1  ระบบทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ น.ส.พิชญา
เหมกระศรี
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ชำนาญการพิเศษ
0818343815 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   ระบบ E-Commerce สินค้าสหกรณ์
3  ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์   นายณัฐวุฒิ
     ทองแผ่

       นักวิชาการ
     คอมพิวเตอร์

  ชำนาญการพิเศษ

 0863798907            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  ระบบจองห้องประชุมทางไกล Web Conference & Zoom
5  รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
 ขึ้นไป
 น.ส.อัสนี
  ทิพยจักร
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ชำนาญการพิเศษ
0896688911 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7  ระบบ E-สารบรรณ
8  ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project
9  ระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ นายอนุชา
แย้มพลาย
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ชำนาญการพิเศษ
0897454679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 10   ระบบโปรไฟล์สหกรณ์ นายสหกรณ์
วรวาท
เจ้าหน้าที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์
 0853281678  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
 12   ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
13  รายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ /
 กลุ่มเกษตรกร
14  รายงานการรวบรวมผลผลิตพืช / นม
15  รายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
16  ระบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ /
 กลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
17  ระบบจดทะเบียนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นายชยุตม์
ซื่อบุญเกียรติ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ชำนาญการพิเศษ
0965642989  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18  ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
19  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS)
20  ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด / สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
21  ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร
22  ระบบบริการภายใน
23  ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
24  ระบบคลินิกกฎหมาย กสส.
25  website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เว็บไซต์กรมและเว็บไซต์
 หน่วยงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
นายคัมภีร์
ชูชื่นมานะกิจ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
0841942641

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(ส่งข้อมูลลงเว็บ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(ส่งข้อมูลลืมรหัสผ่าน อีเมล์ อินทราเน็ต Proxy / Wifi)

26  อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์
27  อีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์
 28   การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Proxy / Wirless) นายศรายุทธ
เศษเพ็ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 0614213237

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29  ระบบทะเบียนสมาชิกกลุ่มกษตรกร นายสุกฤษฎิ์
 กลั่นบุศย์
นักวิชาการ
 คอมพิวเตอร์ชำนาญการ
0831774036 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30  ระบบรายงานแผนและผลการรวบรวมข้าวเปลือก
 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
31  ระบบรายงานผลการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
32  ระบบธนาคารสินค้าเกษตร
33  ระบบติดตามงบประมาณไทยนิยมยั่งยืน
 34    ระบบประชุมทางไกล (Web Conference และ Zoom)        น.ส.สุมาลี
   คำมุลคร
       นักวิชาการ
      คอมพิวเตอร์
   ชำนาญการพิเศษ
  0876827799           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35  ระบบอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์
36  ระบบเครือข่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์
37  ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์ น.ส.ดวงสมร
ส่องเมืองสุข
นักวิชาการสถิติ
ชำนาญการ
0897784554 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38   ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพ น.ส.ผึ้งพร
ลาภส่งผล
 นักวิชาการสถิติ
 ปฏิบัติการ
0865732045 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39  ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการประสานพลังประชารัฐ
 เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 นายวัชรินทร์
    เหลาคม 
  เจ้าหน้าที่ระบบงาน
     คอมพิวเตอร์
 0837450648         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40  ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
41  ระบบสารสนเทศการรายงานผลข้อมูลบุคลากร