ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2564
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2562
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2561
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2560
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2559
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2559
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2558
ข้อมูล ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2557

 

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2564

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

  

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

 

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2562

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

 

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2561

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

  

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2560

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

 

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธ.ค. 2559

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

  

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2559

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 1 มกราคม 2559 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

 

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2558

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 1 มกราคม 2558 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)

 

  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ณ 1 ม.ค. 2557

ข้อมูล ปี พ.ศ. สถานะ Excel PDF
ณ 1 มกราคม 2557 ยังไม่เริ่มดำเนินการและดำเนินการ (Active)