รายงานจำนวนสหกรณ์รายเดือน

ข้อมูล ปี 2565 l ข้อมูล ปี 2564 ข้อมูล ปี 2563ข้อมูล ปี 2562ข้อมูล ปี 2561ข้อมูล ปี 2560ข้อมูล ปี 2559 |
ข้อมูล ปี 2558 | ข้อมูล ปี 2557 |

 

รายเดือนประจำปี 2565 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน
  จำนวนสหกรณ์รายเดือน
  จำนวนสหกรณ์รายจังหวัด
  ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

  

รายเดือนประจำปี 2564  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน
  จำนวนสหกรณ์รายเดือน
  จำนวนสหกรณ์รายจังหวัด
  ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2563    มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธ.ค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน  
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                      
จำนวนสหกรณ์รายจังหวัด                      
ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2562     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี                        

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2561     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี                        

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2560     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี                        

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2559     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี                        

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2558     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี                        

 

 

 

 

 

 

 

        รายเดือนประจำปี 2557     มค.    กพ.    มีค.    เมย.    พค.    มิย.    กค.    สค.    กย.    ตค.    พย.    ธค.
แนวโน้มจำนวนสหกรณ์รายเดือน             
จำนวนสหกรณ์รายเดือน                        
จำนวนรายเดือนประจำปี