รายงานจำนวนสหกรณ์รายอำเภอ

รายละเอียด PDF
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2564
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2563
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2562
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2561
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2560
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2559
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2558
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2557
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2556
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2555
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2554
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (รายอำเภอ) ประจำปี 2553

 

รายงานจำนวนสหกรณ์รายอำเภอ ประจำปี 2552

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2553 PDF
  สหกรณ์รายอำเภอภาคเหนือ
  สหกรณ์รายอำเภอภาคกลาง
  สหกรณ์รายอำเภอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สหกรณ์รายอำเภอภาคใต้

 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2552 PDF
  สหกรณ์รายจังหวัด
  สหกรณ์รายอำเภอภาคเหนือ
  สหกรณ์รายอำเภอภาคกลาง
  สหกรณ์รายอำเภอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สหกรณ์รายอำเภอภาคใต้

 

ที่มาข้อมูลประชากร : http://www.amphoe.com
ตรวจสอบจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน
 
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง
กรมการปกครอง

 

หมายเหตุ :  ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์เทียบกับประชากรแต่ละอำเภอ ในอำเภอเมือง
จะสังเกตเห็นว่ามีค่ามากกว่า 100 % เนื่องจากมีสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง แต่มีสมาชิกสหกรณ์กระจายในแต่ละอำเภอ จึงส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกสหกรณ์มาก หรืออาจมากกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอเมืองนั้น ซึ่งทำให้ค่าร้อยละมีค่ามากกว่า 100%