ปริมาณธุรกิจสหกรณ์

รายงานจังหวัดในรูปแบบแผนที่
รายจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
รายจังหวัดเปรียบเทียบข้อมูล

ข้อมูล ปี 2564 |ข้อมูล ปี 2563 |ข้อมูล ปี 2562 |ข้อมูล ปี 2561 |ข้อมูล ปี 2560 |ข้อมูล ปี 2559 |ข้อมูล ปี 2558 |ข้อมูล ปี 2557 |ข้อมูล ปี 2556 |ข้อมูล ปี 2555 |ข้อมูล ปี 2554ข้อมูล ปี 2553|

 

ปี พ.ศ.   หัวข้อ
2564   ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
  ตารางที่ 4 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2564 (ก.ย.63 - ส.ค.64) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 5 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2564 (ก.ย.63 - ส.ค.64) รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ
  แผนภูมิที่ 1 อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2558 - 2564
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2564
  แผนภูมิที่ 3 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2564
  แผนภูมิที่ 4 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2555 - 2564
  ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2555 - 2564
  ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2555 - 2564
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2555 - 2564
  แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2555 - 2564

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2563   ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
  ตารางที่ 4 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 5 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ก.ย.62 - ส.ค.63 ) รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ
  แผนภูมิที่ 1 อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2557 - 2563
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2563
  แผนภูมิที่ 3 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2563
  แผนภูมิที่ 4 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2554 - 2563
  ตารางที่ 2 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2554 - 2563
  ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2554- 2563
  แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2554 - 2563
  แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2554 - 2563

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2562   ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562  (ก.ย. 61 - ส.ค. 62)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ประจำปี 2553-2562
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 1 อัตราเพิ่ม/ลด (%) ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2556-2562
  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2562
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2562
  แผนภูมิที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2553-2562
  แผนภูมิที่ 6  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2553-2562
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) รายจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) รายจังหวัดแยกตามประเภทธุรกิจ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2561   ตารางที่ 1 สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561  (ก.ย. 60 - ส.ค. 61)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ประจำปี 2552-2561
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทสหกรณ์ ปี 2552-2561
  แผนภูมิที่ 1 ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product : GDP)
  ปี 2556-2560
  แผนภูมิที่ 2  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2561
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2561
  แผนภูมิที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552-2561
  แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทธุรกิจ ปี 2552-2561
  แผนภูมิที่ 6  ร้อยละของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกรายประเภทสหกรณ์ ปี 2552-2561
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ก.ย.60-ส.ค.61) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ก.ย.60-ส.ค.61) รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2560   ตารางที่ 1  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2560  (ก.ย. 59 - ส.ค. 60)
  ตารางที่ 2  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2559  (ก.ย. 58 - ส.ค. 59)
  ตารางที่ 3 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552- 2560
  แผนภูมิที่ 1 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2560
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product : GDP)
  ปี 2556 - 2560
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2560
  แผนภูมิที่ 4 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ  ประจำปี 2560
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2560 (ก.ย.59 - ส.ค.60) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 5  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2560 (ก.ย.59 - ส.ค.60) รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2559   ตารางที่ 1  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2559  (ก.ย. 58 - ส.ค. 59)
  ตารางที่ 2  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แยกประเภทธุรกิจ ปี 2552 - 2559
  แผนภูมิที่ 1 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2552 - 2559
  แผนภูมิที่ 2 ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์เทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product : GDP)
  ปี 2556 - 2559
  แผนภูมิที่ 3  ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2559
  แผนภูมิที่ 4 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ  ประจำปี 2559
  ตารางที่ 3  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2559 (ก.ย.58 - ส.ค.59) รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
  ตารางที่ 4  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2559 (ก.ย.58 - ส.ค.59) รายจังหวัด แยกตามประเภทธุรกิจ

 

สรุปผลปริมาณธุรกิจสหกรณ์  ม.ค. 59  ธ.ค. 59  พ.ย. 59  ต.ค. 59  ก.ย. 59
2559

 

สรุปผลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ส.ค.
58
 ก.ค.
58
 มิ.ย.
58
 พ.ค.
58
 เม.ย.
58
มี.ค.
58
ก.พ.
58
ม.ค.
58
ธ.ค.
57
พ.ย.
57
ต.ค.
57
ก.ย.
57
2558

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2557   สรุปผลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ผ่านระบบ Internet ประจำปี 2557 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1-4
  (ก.ย. 56 – ส.ค. 57)
  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1-4 (ก.ย. 56 – ส.ค. 57) เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจ
  สหกรณ์ที่ตั้งไว้
  ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2557
  ร้อยละปริมาณธุรกิจสหกรณ์ แต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2557
  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2557 ยอดสะสมไตรมาสที่1-3 (ก.ย. 56 – พ.ค. 57) แยกตามเขตตรวจราชการ
  และแยกตามประเภทธุรกิจ
  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2557 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1-3 (ก.ย. 56 – พ.ค. 57) เทียบกับเป้าหมาย
  ปริมาณธุรกิจที่ตั้งไว้แยกตามเขตตรวจราชการ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2556   ตารางที่ 41  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2556 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
  (ก.ย. 55 - ส.ค. 56) (ก.ย. 55 - ส.ค. 56)
  แผนภูมิที่ 24  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2556 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้
  (ปี 2556)
  แผนภูมิที่ 25 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ประจำปี 2556
  แผนภูมิที่ 26 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2556
  ตารางที่ 42 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ก.ย.55 - ส.ค.56 ) แยกตามเขตตรวจ
  ราชการและแยกตามประเภทธุรกิจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 43  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ก.ย.55 - ส.ค.56) เทียบกับเป้าหมาย
  ปริมาณธุรกิจที่ตั้งไว้ แยกตามเขตตรวจราชการปริมาณธุรกิจที่ตั้งไว้ แยกตามเขตตรวจราชการ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2555   ตารางที่ 41  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4
  (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)(ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
  แผนภูมิที่ 24  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้ (ปี 2555)
  แผนภูมิที่ 25 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ประจำปี 2555
  แผนภูมิที่ 26 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2555
  ตารางที่ 42 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจแยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 43 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2555 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 54 - ส.ค. 55)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาธุรกิจปี 2555 แยกตามเขตตรวจราชการ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2554   ตารางที่ 39  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4
  (ก.ย.53 - ส.ค. 54)(ก.ย.53 - ส.ค. 54)
  แผนภูมิที่ 18  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2554 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้ (ปี 54)
  แผนภูมิที่ 19 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2554
  แผนภูมิที่ 20 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2554
  ตารางที่ 40 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่1 - ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.53 - ส.ค. 54)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจแยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 41  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2554 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.53 - ส.ค.54)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจปี 2554 แยกตามเขตตรวจราชการ

 

ปี พ.ศ.  หัวข้อ
2553   ตารางที่ 39  สรุปปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2553 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4
  (ก.ย.52 - ส.ค. 53) ไตรมาสที่ 1 -ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.52 - ส.ค. 53)
  แผนภูมิที่ 18  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ ปี 2553 เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้ (ปี 53)
  แผนภูมิที่ 19 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2553
  แผนภูมิที่ 20 ร้อยละปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ประจำปี 2553
  ตารางที่ 40 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2553 ยอดสะสมไตรมาสที่1 -ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.52 - ส.ค. 53)
  แยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจแยกตามเขตตรวจราชการและแยกตามประเภทธุรกิจ
  ตารางที่ 41  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ประจำปี 2553 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.52 - ส.ค.53)
  เทียบกับเป้าหมายปริมาณธุรกิจปี 2553 แยกตามเขตตรวจราชการ