infographic 4new


 

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ สุกเหลือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร