infographic 4new


 

 

  7.  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย ณ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
แผนภูมิที่ 23   กลุ่มอาชีพมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 22   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม แยกรายจังหวัด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงาน
  ภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 25   กลุ่มอาชีพมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แผนภูมิที่ 26   กลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 23   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้
  จากหน่วยงานต่าง ๆ แยกรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางที่ 24   จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้นสังกัด
  แยกรายจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564