รายการสื่อสารสนเทศ (Infographic)
------------- ปี 2565 ------------- 

การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปราชการเพื่อสอบคัดเลือก

การตรวจนับพัสดุประจำปี

การจัดข้าราชการเข้าที่พักของทางราชการ

ค่าเช่าบ้านราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ยุค COVID-19
------------- ปี 2564 ------------- 

การเบิกค่าขนย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีเกษียณอายุราชการ

สรุป เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน

แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

รู้ทัน กฎระเบียบทางราชการ