• 01HOPE001.jpg
  • 02employeeoftheyear65.png
  • ประกันคุณภาพ

 title rule

 

title activity

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในศส.8 จ.ขอนแก่น

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.ขอนแก่นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในสสจ.ขอนแก่น

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดี รับตำแหน่งปลัดกษ.

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประยูร อินสกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหมื่น พิทยาลงกรณ์ และลานเอนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

  วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้สร้างคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและร่วมกันพัฒนางานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน (2)

  วันที่ 19-20 กันยายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานย่อยในสังกัดส่วนกลางณ ห้องประชุม กพน 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน

  วันที่ 14-15 กันยายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานย่อยในสังกัดส่วนกลางณ ห้องประชุม กพน 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในสสจ.บุรีรัมย์

  วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในสสจ.ระนอง

  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในสสจ.กำแพงเพชร

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1-3 ลานจอดรถ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบริเวณวัดวรนาถสุนทริการาม

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจโครงการ 3.1 จ.เชียงใหม่

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการนำร่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐถั่วเหลือง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในสสจ.ตราด

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างฯ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างฯ สสจ.พัทลุง

  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในศส.20

  วันที่ 5  มิถุนายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จ.สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม ตรวจสอบภายในศส.19

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2565

Read more
ข่าวกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์

  วันที่ 20 เมษายน 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

Read more