ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชส่วนกลาง 1  2 และส่วนกลาง


12

นายประกอบ เผ่าพงศ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1  2  และส่วนกลาง
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 09 - 5372 - 4432
Tel : 02 - 628 - 5149


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

 frame Wipada

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel :  09 - 0550- 9654
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ส่วนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ