1 คำถาม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
 

คำตอบ   

 

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติภารกิจเพื่อเร่งรัดการปฎิบัติราชการในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และเป้าหมายทุุกด้านของกรม

2. ด้านการวางแผน วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือข้อคิดเห็นประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารบุคคล และงบประมาณของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

3. ด้านการประสานงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อกล่าวหา หรือข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ด้านการบริหารจัดการ รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สืบสวน สอบสวน หรือสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ในระบบราชการ

2 คำถาม  หากประสงค์จะร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ใด และช่องทางไหนได้บ้าง
  คำตอบ  กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 2802 8487