ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 และ 7  (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

 M Rot Na Ni

นางรอซนานี  สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 และ 7
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 08 - 9870 - 9984


ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม

frame nattasit2

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาธุรกิจค้าปลีก
Tel : 0 - 2282 - 0886 เบอร์ภายใน ( 552 )
Tel : 08 - 2628 - 6574
E- mail : nuttasit_th@cpd.go.th


เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา