สายตรงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

 

M Rot Na Ni

นางรอซนานี  สันหมุด
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์)

รับผิดชอบ กำกับ ดูแลทุกเขตตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1  17 และ 18
อีเมล์ : rosananee@cpd.go.th
Tel : 08 - 9870- 9984