banner news 

 

 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผตร.เขต 8,9 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดตราด และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดตราด

เพื่อตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด (กลุ่มทุเรียน GI และกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน) เยี่ยมชมการสาธิตการทำกะปิของสมาชิก โดยมีนางสาวอัญชนา ขุ่นสนธิ ประธานกรรมการ และคณะให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด อ.เกาะช้าง จ.ตราด


>>> | | | คำสั่ง | | | <<<
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
 29 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  662/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 512/2565)     
 28 กันยายน 2565 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง     
  28 กันยายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  512/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 320/2565)     
   14 มิถุนายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  320/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 172/2565)     
  27 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 181/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพิ่มเติม      
    18 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 164/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์      
    30 ธันวาคม 2564 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 591/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน      
  20 เมษายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  172/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 476/2564)     
  12 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง เป็นการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด     
  11 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 152/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด     
พฤศจิกายน 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 476/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 397/2564)     
  28 กันยายน 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 397/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 322/2564)     
    17 สิงหาคม 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 322/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)     
  22 ธันวาคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 663/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 568/2563)      
    1 ตุลาคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  568 /2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่236/2563)       
   14 เมษายน 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 236/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 600/2562 และ ที่ 36/2563)      
21 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 122/2563 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
11 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 356/2562)        
   21 มกราคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 36/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)      
    9 ธันวาคม 2562 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 600/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
     
1 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2561 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 658/2560 และ ที่ 286/2561)
17 ตุลาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 491/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ตุลาคม 2561
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 869/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 กันยายน 2561
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 221/2561 เรื่องกำหนดพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค
19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 347/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2561
28 พฤษภาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต
17 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 238/2561 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
19 เมษายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 186/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 165/2560)
27 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 108/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
16 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 85/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะพิจารณาการใช้อำนาจของผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 51/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแล
1 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 39/2561 เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
29 ธันวาคม 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 711/2560 เรืองแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
30 พฤศจิกายน2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 558/2560)
8 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 610/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School
31 ตุลาคม 2560
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 105/2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดูเพิ่มเติม >>>