banner news 

 

 

 

วันที่ 30 พย. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผตร.เขต8,9,10 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565/2566 เข้าตรวจสอบเอกสารและสอบถามรายละเอียดข้อมูลการประเมินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


>>> | | | คำสั่ง | | | <<<
วันที่
เรื่อง
เอกสาร
 29 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  662/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 512/2565)     
 28 กันยายน 2565 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง     
  28 กันยายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  512/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 320/2565)     
   14 มิถุนายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  320/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 172/2565)     
  27 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 181/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพิ่มเติม      
    18 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 164/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์      
    30 ธันวาคม 2564 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 591/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน      
  20 เมษายน 2565 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  172/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ 476/2564)     
  12 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง เป็นการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด     
  11 เมษายน 2565 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 152/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด     
พฤศจิกายน 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 476/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 397/2564)     
  28 กันยายน 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 397/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 322/2564)     
    17 สิงหาคม 2564 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 322/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)     
  22 ธันวาคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 663/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 568/2563)      
    1 ตุลาคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่  568 /2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่236/2563)       
   14 เมษายน 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 236/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 600/2562 และ ที่ 36/2563)      
21 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 122/2563 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
11 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 106/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 356/2562)        
   21 มกราคม 2563 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 36/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)      
    9 ธันวาคม 2562 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 600/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
     
1 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 515/2561 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 658/2560 และ ที่ 286/2561)
17 ตุลาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 491/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ตุลาคม 2561
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 869/2561 เรื่องกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 กันยายน 2561
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 221/2561 เรื่องกำหนดพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค
19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 347/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2561
28 พฤษภาคม 2561
คำสั่งคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต
17 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 238/2561 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 พฤษภาคม 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
19 เมษายน 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 186/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 165/2560)
27 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 108/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนและบริหารอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
16 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 85/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะพิจารณาการใช้อำนาจของผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
2 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 51/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแล
1 กุมภาพันธ์ 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 39/2561 เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
29 ธันวาคม 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 711/2560 เรืองแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
30 พฤศจิกายน2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมฯ ที่ 558/2560)
8 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 610/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School
31 ตุลาคม 2560
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 105/2560 เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดูเพิ่มเติม >>>