คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. ต้องการตรวจสอบบุคคลในการเซ็นรับรองแบบแปลนเป็นวิศวกรที่สภาวิศวกรรองรับหรือไม่

     คำตอบ : ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซด์ของสภาวิศวกร ที่ COE

 

2. อุปกรณ์การตลาดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีแนวทางดำเนินการอย่างไร

     คำตอบ : 1. ซักซ้อมการปฏิบัติการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์

                       ที่ไม่ใช้ประโยชน์ 9 ต.ค. 2546  คลิ๊ก!!

                   2. แนวทางการกำกับ ติดตาม สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับปัจจัยโครงสร้าง

                       พื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์การตลาด ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

                       กรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบอุดหนุน) 25 ต.ค. 2562 คลิ๊ก!!