นายจิโรจน์  แช่มวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ จัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในที่ทำงาน เพื่อการสร้างเสริมความสามัคคีภายในหน่วยงาน และส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายที่ดีให้กับบุคคลากร