สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ จังหวัด ยโสธร มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 2000 กก./วัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มขึ้น 896,000 บาท/ปี เนื้อหาเพิ่มเติมคลิก