สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงสีระบบเก่าของสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัด บุรีรัมย์ มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 100 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มขึ้น 2,800,000 บาท/ปี  เนื้อหาเพิ่มเติมคลิก