สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ดำเนินการตรวจประเมินโรงสีของสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จังหวัด เชียงราย มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 40 ตัน/วัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ได้เพิ่มขึ้น 1,120,000 บาท/ปี เนื้อหาเพิ่มเติมคลิก