สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์

เลขที่ 12 ชั้น 1 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

ทรภายใน : 210

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.