แบบแปลนอาคารและสิ่งก่อสร้าง

- แบบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน Download

- แบบอาคารเอนกประสงค์ 180 ตร.ม. Downlaod

 

เอกสารอุปกรณ์การตลาด

- การจัดการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์(กรณีได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุน) Downlaod