รายงานการตรวจประเมินอุปกรณ์การตลาด

- โครงการตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2565

- โครงการตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

- โครงการตรวจประเมินโรงสีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563