กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

    - กฎหมายควบคุมอาคาร

    - พระราชบัญญัติโรงงาน

    - พระราชบัญญัติสถาปนิก

    - พระราชบัญญัติวิศวกร