สายตรงผู้อำนวยการ

นายจิโรจน์  แช่มวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ
081-804-5483
เบอร์โทรภายใน 210

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.