กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

IMG 65841     

(ว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

 

 

นายอัคพพล  ปัญจมะวัต

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายศราวุฒิ  พึ่งแพง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายณัชพล  มนต์ชัยวนะกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสุริยพล  ปานประชาติ

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

โทรศัพท์ : 02-282-8725  ทรสาร : 02-280-1340

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.