แผนและงานโครงการ

งานโครงการ

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการทำงานด้านโรงสี

     (On the job training)

งานอื่นๆ

1.  ออกแบบกำหนด TOR งานทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

     ร่วมสาขาให้แก่สหกรณ์และทางราชการ

2.  กำหนด TOR  งานด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

3.  จัดทำเอกสารวิชาการทางช่างเผยแพร่แก่สหกรณ์ต่างๆ