อำนาจหน้าที่

สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเก็บเกี่ยว การแปรรูปสำรวจและออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่สหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมให้กับสหกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        ฝ่ายบริหารทั่วไป

                ปฏิบัติงานทางด้านธุรการ จัดเก็บเอกสารของโรงงานผลิตโรงงานแปรรูปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร,    ให้บริการแบบก่อสร้างต่างๆ

        กลุ่มพัฒนาพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและพัฒนาการผลิตสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ออกแบบ กำหนดขอบเขตงาน ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโรงงานแปรรูป อาคาร สิ่งก่อสร้างให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการทางช่อง ด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโยธา รวมถึงประมาณราคาค่าก่อสร้าง

        กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้กับเทคนิคการผลิต    การแปรรูปสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ออกแบบกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูป ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต           การแปรรูป การปรับปรุง การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตลอดจนจัดทำคู่มือในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ตรวจแนะนำ ตรวจสอบและบำรุงรักษา พร้อมประมาณราคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร