อัตรากำลังของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 1 -
 ฝ่ายบริหารทั่วไป - 1
 กลุ่มพัฒนาพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง 2
 กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์ 2 2

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

                ปฏิบัติงานทางด้านธุรการ จัดเก็บเอกสารของโรงงานผลิตโรงงานแปรรูปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร, ให้บริการแบบก่อสร้างต่างๆ

กลุ่มพัฒนาพื้นที่สหกรณ์และก่อสร้าง

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและพัฒนาการผลิตสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ออกแบบ กำหนดขอบเขตงาน ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโรงงานแปรรูป อาคาร สิ่งก่อสร้างให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการทางช่อง ด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโยธา รวมถึงประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกลสหกรณ์

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้กับเทคนิคการผลิต  การแปรรูปสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ออกแบบกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูป ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต

                การแปรรูป การปรับปรุง การซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตลอดจนจัดทำคู่มือในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ตรวจแนะนำ ตรวจสอบและบำรุงรักษา พร้อมประมาณราคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร