วิสัยทัศน์

"เป็นองค์การที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและส่งเสริมพัฒนาการใช้เครื่องจักร
เพื่อประสิทธิภาพการแปรรูปของสหกรณ์"

 

 

 พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ต่างๆ ในด้านวิศวกรรมรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้
การบำรุงรักษา เครื่งจักร เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การแปรรูป


2. ออกแบบ กำหนด Tor งานด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องจัดรต่างๆ

 

 

เป้าหมาย

1. เพื่อให้บริการด้านงาน ออกแบบสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาปรับใช้ ด้านการผลิต แปรรูป แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 2. เพื่อให้คำแนะนำปรึกษางาน ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและ เทคโนโลยีการผลิต
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร