iconhome.jpg  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 และแผนวิเคราะห์ข้อมูล (O24)


iconhome.jpg   เรื่อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
         ผู้ว่าราชการจังหวัด              ส่วนกลาง ศูนย์ ๑ - ๒๐ 

iconhome.jpg  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

iconhome.jpg  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ของกรมส่งเสริมสหกรณ์) (O18)  

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

- แผนแบบ สงป 301 สงป 302

iconhome.jpg  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (O19)

- ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 > สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน > แบบ สงป.301 > แบบ สงป.302

- ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  > กราฟผลเบิกจ่าย > ผลเบิกจ่ายภาพรวม > ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

       > ผลเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน-ลักษณะลงทุน

รายงานงบลงทุน (รายการเหลือจ่าย/หมดความจำเป็น/ไม่สามารถเบิกได้) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

- ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 > สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน > แบบ สงป.301 > แบบ สงป.302

- ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  > กราฟผลเบิกจ่าย > ผลเบิกจ่ายภาพรวม > ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ผลเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน-ลักษณะลงทุน

iconhome.jpg  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (O20)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > แบบ สงป.301 > แบบ สงป.302 > กราฟผลเบิกจ่าย > ผลเบิกจ่ายภาพรวม > ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

> ผลเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน-ลักษณะลงทุน

iconhome.jpg  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 และแผนวิเคราะห์ข้อมูล (O24)

iconhome  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2565

iconhome   รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (O19)

- รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2565 (เงินลงทุน) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (O19)

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2565 (เงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (019)

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2565 (งบลงทุน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (019)

iconhome    แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O21,O22)

iconhome    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

iconhome    รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (O23)

iconhome    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (O24)

iconhome    ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 ของกระทรวงเกษตรฯ(O19)

iconhome    แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

iconhome    รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบลงทุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  (O20)

iconhome    รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  (O20)

iconhome    รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบลงทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  (O20)

iconhome    รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  (O20)

iconhome    รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  

iconhome    รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  

iconhome    การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด                 ส่วนกลาง  -  ศูนย์ ๑ - ๒๐

iconhome    แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 (ของกองคลัง)

iconhome    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ของกรมส่งเสริมสหกรณ์) (O18)