การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด                 ส่วนกลาง  -  ศูนย์ ๑ - ๒๐

 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๓๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ฯ

  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 2

  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  ครั้งที่ ๑

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  ครั้งที่ ๒

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  ครั้งที่ ๓

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  ครั้งที่ ๔

  รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  ครั้งที่ ๕