วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ภาคเช้า)  คลิปVDO

    - บริบทพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ

    - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

    - ตอบข้อซักถาม ปัญหาในการปฏิบัติงาน

    วันที่ 16 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย)  คลิปVDO

    - แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคา 2565

    - ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

    วันที่ 17 มีนาคม 2565 (ภาคเช้า)   คลิปVDO

    - วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

    - ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

    วันที่ 17 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย)   คลิปVDO

    - แนวทางตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 การดำเนินการจัดหาพัสดุ
      ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

    - แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 การจัดซื้อน้ำมัน
      เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ

    - ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

    - ประเมินผลโครงการและปิดการฝึกอบรม

    โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562

     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

    -   แผนโครงการฝึกอบรม
   
    -  โครงการฝึกอบรมฯ

    -  ผลการจัดโครงการฝึกอบรม