หนังสือเวียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖๒   เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
  จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่5ตุลาคม 2565
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๔๑๒ ลว.๙ พ.ย.๖๕)        ๒๒/๑๑/๖๕     icon new

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖๑   เรื่อง  คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณพ.ศ.2566) วิดีโอสื่อการสอน
  หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการและหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
  (ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑๓๖๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๖๕)         ๑๑/๑๑/๖๕     


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖๐   เรื่อง  การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  (ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๙ ลว.๘ ก.ย.๖๕)          ๐๘/๑๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๙  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๓๔๒ ลว.๒๗ ต.ค.๖๕)       ๐๓/๑๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๘  เรื่อง  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
  งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลว.๑๗ ต.ค.๖๕)       ๒๖/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๗  เรื่อง  ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๒๗๒ ลว.๑๑ ต.ค.๖๕)       ๒๑/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน
  กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (ฉบับที่ 2)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒๓๘ ลว.๔ ต.ค.๖๕)      ๑๒/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
  [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ (CoronavirusDisease๒๐๑๙(COVID-๑๙))](ฉบับที่๒)
   (ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๖๗๗๒ ลว.๕ ต.ค.๖๕)      ๑๐/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ
  การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
  ( ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๒๒๔ ลว.๓๐ ก.ย.๖๕)      ๑๐/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๓  เรื่อง  การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๒๒๒ ลว.๓๐ ก.ย.๖๕)      ๑๐/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๒  เรื่อง  ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒๐๗ ลว.๒๘ ก.ย.๖๕)      ๑๐/๑๐/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๑  เรื่อง  แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลว.๒๗ ก.ย.๖๕)      ๑๐/๑๐/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๐  เรื่อง  กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
  หรือโรคโควิด๑๙ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๙๕ ลว.๑๓ ก.ย.๖๕)        ๑๓/๐๙/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๙  เรื่อง  แนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๐๗๙ ลว.๒ ก.ย.๖๕)        ๑๓/๐๙/๖๕      
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๘  เรื่อง  ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๑๐๕๙ ลว.๓๐ ส.ค.๖๕)         ๐๖/๐๙/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๗  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
  และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  (ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๕๘ ลว.๓๐ ส.ค.๖๕)         ๐๖/๐๙/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๖  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงาน
  ในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖
  (ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๑๕ ลว.๕ ส.ค.๖๕)         ๓๐/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๕  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
  ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ
  อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๑๔ ลว.๕ ส.ค.๖๕)         ๓๐/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๔  เรื่อง  ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
  ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ศรีพัฒน์
  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒๐ ลว.๒๓ ส.ค.๖๕)       ๒๙/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๓  เรื่อง  การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Receipt)
  ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๙๗๑ ลว.๑๑ ส.ค.๖๕)       ๒๙/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่น
  ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  (ที่ กค ๐๔๑๑.๗/ว ๑๑๑ ลว.๒ ส.ค.๖๕)        ๒๙/๐๘/๖๕     icon new 

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๐  เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
  ในวันที่ ๑ ตุลาคม2565ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
  (ที่ กค ๐๔๑๑.๑/ว ๙๕๓ ลว.๙ ส.ค.๖๕)         ๑๕/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๘๗๐ ลว.๒๕ ก.ค.๖๕)        ๐๓/๐๘/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ในสถานพยาบาลของทางราชการ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๘๐๕ ลว.๑๒ ก.ค.๖๕)        ๒๗/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๗  เรื่อง  การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๐๗ ลว.๑๘ ก.ค.๖๕)        ๒๗/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๖  เรื่อง  ขอปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๐๔ ลว.๑๒ ก.ค.๖๕)        ๒๗/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๕  เรื่อง  บทวิเคราะห์รายงานการรับเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๘๔ ลว.๑๓ มิ.ย.๖๕)           ๑๙/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๔  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๗๙ ลว.๗ มิ.ย.๖๕)          ๑๘/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๒  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560สำหรับปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลว.๒๙ มิ.ย.๖๕)        ๑๑/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๑  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๙๓ ลว.๒๘ มิ.ย.๖๕)         ๐๘/๐๗/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๐  เรื่อง  การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (งวดบัญชี ๗)
  ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๒๑ ลว.๒ มิ.ย.๖๕)            ๑๖/๐๖/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๗๖ ลว.๒๕ พ.ค.๖๕)            ๐๒/๐๖/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๘  เรื่อง  การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร(งวดบัญชี๗)ในระบบบริหาร
  การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(NewGFMISThai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๗๗ ลว.๒๕ พ.ค.๖๕)            ๐๒/๐๖/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๗  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๔๗๐ ลว.๑๙ พ.ค.๖๕)            ๐๒/๐๖/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๖  เรื่อง  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหาร
  การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(NewGFMISThai) 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๔๕๘ ลว.๒๐ พ.ค.๖๕)            ๐๒/๐๖/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๕  เรื่อง  หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ( ที่ กค ๐๔๑๓.๓/ว ๔๒๑ ลว.๑๑ พ.ค.๖๕)         ๒๔/๐๕/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๔  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย
  ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(NewGFMISThai) 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๑๑ ลว.๑๐ พ.ค.๖๕)         ๒๔/๐๕/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๓  เรื่อง  การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๐๙ ลว.๙ พ.ค.๖๕)         ๑๘/๐๕/๖๕      
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๒  เรื่อง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๙๖ ลว.๒ พ.ค.๖๕)            ๐๕/๐๕/๖๕     


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๑  เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้
  งานอุปกรณ์TokenKeyสำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง(CGDDirectPaymentTokenKey
  ( ที่ กค ๐๔๑๑.๔/ว ๓๒๔ ลว.๒๑ เม.ย.๖๕)         ๒๖/๐๔/๖๕     

   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๐  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๔๓ ลว.๒๙ มี.ค.๖๕)              ๑๙/๐๔/๖๕      

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๙  เรื่อง  การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ใช้บังคับ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๓/ว ๒๔๙ ลว.๓๑ มี.ค.๖๕)         ๑๙/๐๔/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
  แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(NewGFMISThai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๒๔๘ ลว.๓๑ มี.ค.๖๕)         ๑๙/๐๔/๖๕       

   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๗  เรื่อง  ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  และชำระภาษีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564
  (ที่ กค ๐๗๑๙.๐๑/กม.๑.๘/ว ๒๑๗๐ ลว.๒๕ มี.ค.๖๕)        ๐๕/๐๔/๖๕       


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
  [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19(CoranavirusDisease2019(COVID-19))]
  (ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๕๙ ลว.๑๘ มี.ค.๖๕)        ๒๓/๐๓/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๕  เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยบาลให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๐๓ ลว.๑๕ มี.ค.๖๕)           ๒๓/๐๓/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  ของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสื่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  (ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๕๗ ลว.๒๘ ก.พ.๖๕)       ๒๒/๐๓/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
  โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19
  (CoranavirusDisease2019(COVID-19))(ฉบับที่8) 
  (ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๔๔๓ ลว.๗ มี.ค.๖๕)        ๑๐/๐๓/๖๕     
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e–GP)แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติ
  ของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๖๕)        ๐๗/๐๓/๖๕    
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๗/ว ๑๔ ลว.๒๘ ม.ค.๖๕)        ๑๕/๐๒/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 
  (ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๓ ลว.๒๔ ม.ค.๖๕)       ๐๒/๐๒/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicGovernmentProcurement:e-GP)กับหน่วยงานภายนอก 
  (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๖๙ ลว.๒๖ ม.ค.๖๕)         ๐๒/๐๒/๖๕   
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
  ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
  หรือโรคโควิด19(CoronavirusDisease2019(COVID-19)(ฉบับที่7)
  (ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๗๐ ลว.๑๘ ม.ค.๖๕)        ๒๖/๐๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งาน
  ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
  ของส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการผู้ขอและหรือส่วนราชการผู้เบิก
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ว ๒๗ ลว.๑๓ ม.ค.๖๕)       ๒๐/๐๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง  คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง)
  (ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๒๓ ลว.๑๓ ม.ค.๖๕)         ๒๐/๐๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง  วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(NewGFMISThai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๒๙๑ ลว. ๒๘ ธ.ค.๖๔)        ๑๒/๐๑/๖๕ 
     
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๒๘๗ ลว. ๒๘ ธ.ค.๖๔)        ๑๒/๐๑/๖๕     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง  ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
  แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๐๒ ลว. ๓๐ ธ.ค.๖๔)        ๐๖/๐๑/๖๕     

หนังสือเวียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๖ เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลว.๒๓ มิ.ย.๖๔)        ๐๕/๐๗/๖๔


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๕ เรื่อง  แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
  ความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน

  ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ( ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๓๔๔ ลว.๑๑ มิ.ย.๖๔)      ๒๑/๐๖/๖๔


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๔ เรื่อง  อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)  ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลว.๘ มิ.ย.๖๔)      ๒๑/๐๖/๖๔     
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๓ เรื่อง  เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๑๔.๒/ว ๓๒๕ ลว.๒ มิ.ย.๖๔)      ๒๑/๐๖/๖๔     
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๒ เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๘.๕/ว ๘๔ ลว.๓๑ พ.ค.๖๔)      ๒๑/๐๖/๖๔    


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๑ เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณี
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
  (ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๒ ลว.๒๘ พ.ค.๖๔)      ๐๘/๐๖/๖๔


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๐ เรื่อง  การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
  เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
  ( ที่ กค  ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๐ ลว.๑๘ พ.ค.๖๔)       ๐๗/๐๖/๖๔   


 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๙ เรื่อง  แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการ
  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลว.๑๓ พ.ค.๖๔)       ๐๗/๐๖/๖๔

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๘ เรื่อง  แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๖๘ ลว.๑๑ พ.ค.๖๔)       ๒๘/๐๕/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๗ เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๙๙ ลว.๗ เม.ย.๖๔)       ๒๘/๐๕/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖ เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ( ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๒๓ ลว.๒๓ เม.ย.๖๔)       ๒๔/๐๕/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๕ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชน
  ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ( ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๑๖ ลว.๒๑ เม.ย.๖๔)       ๒๔/๐๕/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๔ เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์
  การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลว.๘ เม.ย.๖๔)       ๒๑/๐๔/๖๔ 
     
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
  ( ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๗ ลว.๒๖ มี.ค.๖๔)       ๐๘/๐๔/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๒ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๖ ลว.๒๖ มี.ค.๖๔)       ๐๘/๐๔/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑ เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๖๕ ลว.๒๕ มี.ค.๖๔)       ๐๒/๐๔/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง  มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๖๔ ลว.๒๕ มี.ค.๖๔)       ๐๒/๐๔/๖๔   
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๙  เรื่อง  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
  (ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๓ ลว.๑๕ มี.ค.๖๔)       ๐๑/๐๔/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง  แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๑๕๓ ลว.๑๙ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔   
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
  ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๕๙ ลว.๒๒ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
  ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕ ลว.๑๕ มี.ค.๖๔)          ๓๐/๐๓/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือด
  ด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒) 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐ ลว.๑๐ มี.ค.๖๔)           ๒๓/๐๓/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตาม
  สัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๒ ลว.๙ มี.ค.๖๔)           ๑๗/๐๓/๖๔   
   
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
  หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลว.๑๘ ก.พ..๖๔)           ๐๓/๐๓/๖๔ 
    
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๖๒๓ ลว.๓๐ ธ.ค.๖๓)           ๑๕/๐๑/๖๔     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๘๗ ลว.๑๗ ธ.ค.๖๓)           ๐๘/๐๑/๖๔     

หนังสือเวียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๖๑  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ
   โลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๕๘๘ ลว.๙ ธ.ค.๖๓)           ๒๔/๑๒/๖๓  
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๖๐  เรื่อง  การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๒ ลว.๘ ธ.ค.๖๓)           ๒๔/๑๒/๖๓   
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๙  เรื่อง  การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้รับขึ้นทะเบียน
   ไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๕๘๔ ลว.๘ ธ.ค.๖๓)           ๒๓/๑๒/๖๓  
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๘  เรื่อง  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลว.๗ ธ.ค.๖๓)           ๑๖/๑๒/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๗  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงาน
   ในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๘๔ ลว.๑ ธ.ค.๖๓)           ๑๖/๑๒/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๖  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
   ของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   (Electronic Government Procurement : e-GP)
   (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๘ ลว.๓๐ พ.ย.๖๓)              ๐๙/๑๒/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๕  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
   สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในระบบการ
   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
   (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๓ ลว.๒๗ พ.ย.๖๓)              ๐๗/๑๒/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๔  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเ็บรักษาเงิน
   และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๕๕๔ ลว.๒๓ พ.ย.๖๓)               ๐๗/๑๒/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๓  เรื่อง  เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๔๕ ลว.๑๒ พ.ย.๖๓)               ๒๖/๑๑/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๒  เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
   ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
   (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘๖ ลว.๕ ต.ค.๖๓)            ๒๗/๑๐/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๑  เรื่อง  ประกาศกระกรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
   ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ 
   อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๕๖ ลว.๑ ต.ค.๖๓)          ๑๔/๑๐/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๕๐  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๔๗ ลว.๑๘ ก.ย.๖๓)        ๐๘/๑๐/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๙  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่าย
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๖๗ ลว.๒๕ ก.ย.๖๓)        ๐๗/๑๐/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๘  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรัง
   ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๐ ลว.๒๒ ก.ย.๖๓)        ๓๐/๐๙/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๗  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
   และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๔๑ ลว.๑๗ ก.ย.๖๓)        ๓๐/๐๙/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๖  เรื่อง  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   ในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
   (ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๒๒ ลว.๑๐ ก.ย.๖๓)       ๑๕/๐๙/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๕  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยาย
   ระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลว.๑๐ ก.ย.๖๓)        ๑๕/๐๙/๖๓      
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๔  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
   กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ ๔ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการ 
   เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๒ ลว. ๓ ก.ย.๖๓)              ๑๕/๐๙/๖๓ 
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง
   หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลว.๑๙ ส.ค.๖๓)       ๒๘/๐๘/๖๓ 
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๒  เรื่อง  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
   จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลว.๑๔ ส.ค.๖๓)     ๒๕/๐๘/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๔๑  เรื่อง   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน
   หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการ
   รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการ
   รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๖๒๗๑ ลว.๓๐ ก.ค.๖๓)           ๐๔/๐๘/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๙  เรื่อง   การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
   และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๑ ลว.๒๐ ก.ค.๖๓)        ๓๑/๐๗/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๘  เรื่อง  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลว.๒๖ มิ.ย.๖๓)     ๑๕/๐๗/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๗  เรื่อง  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลว.๑๙ มิ.ย.๖๓)     ๐๘/๐๗/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล
   ของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๗๓ ลว.๑๘ มิ.ย.๖๓)     ๐๒/๐๗/๖๓  
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๕  เรื่อง  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิต
   วิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
   (ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๗๙ ลว.๑๙ มิ.ย.๖๓)         ๐๑/๐๗/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๔  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
   เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๔๘ ลว.๕ มิ.ย.๖๓)                 ๑๗/๐๖/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๓  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน
   การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของ
   หน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลว.๑๘ พ.ค.๖๓)             ๐๙/๐๖/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๒  เรื่อง  แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
   เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๘๘ ลว.๕ พ.ค.๖๓)             ๐๙/๐๖/๖๓   
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๑  เรื่อง  การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๒๒๕ ลว.๒๒ พ.ค.๖๓)             ๐๙/๐๖/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๓๐  เรื่อง  แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
   (New GFMIS Thai) ครั้งที่ ๒
   (ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๐๒๑๕๖๖ ลว.๑๘ พ.ค.๖๓)              ๒๖/๐๕/๖๓    
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
   เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๕ ลว.๒๔ เม.ย.๖๓)             ๑๓/๐๕/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๖  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุที่ได้รับภายใต้โครงการ
   ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและแหล่งเงินอื่น
   (ที่ กต ๑๖๐๕.๑/ว ๑๓๙๗ ลว.๓๑ มี.ค.๖๓)             ๗/๐๕/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๕  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณี
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือติดโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Diseaase 2019 (COVID-19))
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลว.๒๔ เม.ย.๖๓)         ๗/๐๕/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๔  เรื่อง  ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
   ก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
   เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือติดโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Diseaase 2019 (COVID-19))
   (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๕๑ ลว.๑๕ เม.ย.๖๓)         ๒๗/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๓  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๖ ลว.๑๔ เม.ย.๖๓)           ๒๒/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๑  เรื่อง  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๕๕ ลว.๒๔ มี.ค.๖๓)            ๑๗/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๒๐  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๕๓ ลว.๒๔ มี.ค.๖๓)            ๑๗/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล
   ของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒)
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐ ลว.๓ เม.ย.๖๓)           ๑๔/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๘  เรื่อง  การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
   ที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากในระบบ e-GP
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๕ ลว.๒ เม.ย.๖๓)           ๑๔/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๗  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
   สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
   (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19))
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๐ ลว.๓๑ มี.ค.๖๓)           ๑๔/๐๔/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖  เรื่อง  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ 
   หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
   หรือโรคโควิด ๑๙ 
   (Coronavirus Disease 2019 COVID-19))
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลว.๒๗ มี.ค.๖๓)           ๑๔/๐๔/๖๓   
    
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๕  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจัดจ้าง
   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลว.๒๕ มี.ค.๖๓)           ๑๔/๐๔/๖๓
        
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทาง
   ราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลว. ๒๐ มี.ค.๖๓)          ๓๑/๐๓/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓  เรื่อง  ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
   ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
   (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๐๐ ลว.๒๐ มี.ค.๖๓)              ๒๖/๐๓/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๒  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรค
   ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)) 
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลว.๑๑ มี.ค.๖๓)           ๒๐/๐๓/๖๓   
    
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑  เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒ ลว.๑๑ มี.ค.๖๓)           ๒๐/๐๓/๖๓     
  • กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนเดินทางไปราชการ
   การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID – ๑๙)
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๓๕ ลว.๒ มี.ค.๖๓)           ๑๐/๐๓/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๙  เรื่อง  การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
   ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงิน
   ในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
   (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๕๑ ลว.๑๗ ก.พ.๖๓)             ๒๗/๐๒/๖๓     

  • กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)
   (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๔๗ ลว.๑๔ ก.พ.๖๓)             ๒๖/๐๒/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
 • (ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลว.๔ ก.พ.๖๓)             ๒๑/๐๒/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง  การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลว.๓ ก.พ.๖๓)            ๑๘/๐๒/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  (e-Government Procurement : e-GP)
  (ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๓๘ ลว.๓ ก.พ.๖๓)             ๑๓/๐๒/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)
  สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
  (ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑ ลว. ๓ ม.ค.๖๓)             ๒๑/๐๑/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๓ 
  เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
  (ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๕๗๘ ลว.๑๒ ธ.ค.๖๒)           ๐๓/๐๑/๖๓
       
 • กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
  ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 
  (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๘๕ ลว.๒๓ ธ.ค.๖๒)             ๐๓/๐๑/๖๓     

 • กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง  การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการ
  ยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
  (ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๕๘๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๖๒)          ๐๒/๐๑/๖๓   
                          

หนังสือเวียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กษ ๑๑๐๓/ว ๘๗  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๗๗ ลว. ๑๓ ธ.ค.๖๒) 

กษ ๑๑๐๓/ว ๘๖  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐกรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงาก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๖๕ ลว. ๔ ธ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๘๕  เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
(ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๕๓๑ ลว. ๑๒ พ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๘๓  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๕๒ ลว. ๒๒ พ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๘๐  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน 
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๓๓ ลว. ๑๒ พ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๙  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒๑ ลว. ๓๐ ต.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๒๐ ลว. ๒๙ ต.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๗  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้
วันที่ ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการพิเศษ
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๑๓ ลว. ๒๔ ต.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๖  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/ว ๔๙๘ ลว. ๑๕ ต.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๕  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๒๑ ลว. ๑๕ ต.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๔  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงาน
ในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๐๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๓  เรื่อง  การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๐๔ ลว. ๒๖ ก.ย.๖๒) 

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๒  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๑  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๑ ลว. ๒๗ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๗๐  เรื่อง  การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๐๒ ลว. ๒๗ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๙  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลว. ๑๙ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลว. ๑๗ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๗  เรื่อง  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๙๖ ลว. ๖ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๔๓๓ ลว. ๖ ก.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๔  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา
(ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๒๔ ลว. ๒๘ ส.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๓  เรื่อง  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการหมวดที่๘ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
(ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๗๖ ลว. ๗ ส.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๒  เรื่อง  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว ๓๘๖ ลว. ๙ ส.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๑  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ว ๓๗๔ ลว. ๖ ส.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖๐  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลว. ๕ ส.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๘  เรื่อง  คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการ
ใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๕๗ ลว. ๒๕ ก.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๗  เรื่อง  การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๕๑ ลว. ๒๔ ก.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๖  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๕๐ ลว. ๒๓ ก.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๕  เรื่อง  คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 
(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๔๔ ลว. ๑๘ ก.ค.๖๒) 

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๓๙ ลว. ๑๒ ก.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๓  เรื่อง  การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
( ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลว. ๒๕ มิ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๒  เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม 
(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๑๑ ลว. ๒๑ มิ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๑  เรื่อง  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๓๐๒ ลว. ๑๙ มิ.ย.๖๒) 

กษ ๑๑๐๓/ว ๕๐  เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ที่ กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖๙๔ ลว. ๒๐ มิ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๙  เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๙๑ ลว. ๑๓ มิ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๗  เรื่อง  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๒๘๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๖  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่3มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๒๖๐ ลว. ๓๐ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๕  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๔ ลว. ๒๙ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๔  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๒๔๘ ลว. ๒๔ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๓  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/ว ๒๔๗ ลว. ๒๔ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒
(ที่ กค ๐๔๑๑.๑/ว ๒๓๓ ลว. ๒๑ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๗/ว ๒๒๔ ลว. ๑๕ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔๐  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลว. ๗ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๙  เรื่อง  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศองค์การสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติองค์การระหว่างประเทศอื่นใดหรือบุคคลใด
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๓๔ ลว.๒๓ เม.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๗  เรื่อง  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๓๒ ลว. ๑๗ เม.ย. ๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๒๙ ลว.๕ เม.ย.๖๒)  

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๕  เรื่อง  การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๗๓ ลว. ๙ เม.ย.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๔  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๕๑ ลว.๒๗ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๓  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๙ ลว.๒๖ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๒  เรื่อง  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๐ ลว. ๑๑ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๑  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๔ ลว.๒๕ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๓๐  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK)
และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) 
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๒๗ ลว.๑๔ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๙  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลว.๑๒ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๘  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๘ ลว.๑๒ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๗  เรื่อง  การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๗ ลว.๑๒ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๖  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลว.๑๒ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๘ ลว.๕ มี.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็น
ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
(ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๘๔ ลว. ๒๒ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๓  เรื่อง  การอนุมัติยกเวินการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๔ ลว.๒๗ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ว ๑๐ ลว. ๑๘ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๑  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ
กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๐ ลว.๒๑ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒๐  เรื่อง  การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๙  เรื่อง  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขยายทอดตลาด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒ ลว.๒๒ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTBCorporateOnline) เพิ่มเติม
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓ ลว.๓๐ ม.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๗  เรื่อง  คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS
(ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๗๒ ลว.๑๓ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๖  เรื่อง  การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณ
ฝากคลังผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๗๐ ลว.๑๓ ก.พ. ๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๔  เรื่อง  คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลว.๒๙ ม.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๓  เรื่อง  แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณ๊ที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๓ ลว. ๕ ก.พ.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๒  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจในการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผุ้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔ ลว.๑ ก.พ.๖๒)

 กษ ๑๑๐๓/ว ๑๑  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒)
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒ ลว.๓๑ ม.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๑๐  เรื่อง  การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑
(ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๙๗๘ ลว.๓๑ ม.ค.๖๒)  

กษ ๑๑๐๓/ว ๙  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย
(ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๓๙ ลว.๒๕ ม.ค.๖๒)

 กษ ๑๑๐๓/ว ๘  เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๖ ลว.๒๔ ม.ค.๖๒) 

กษ ๑๑๐๓/ว ๗  เรื่อง  เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการ
ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่๕๐๐ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๔/ว ๐๑๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว ๑๓๖ ลว.๒๖ ธ.ค.๖๑)

กษ ๑๑๐๓/ว ๕  เรื่อง  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ที่ กษ ๑๑๐๓/๓๙ ลว.๙ ม.ค.๖๒)

กษ ๑๑๐๓/ว ๔  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินประมาณในปีใหม่
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑ ลว. ๒ ม.ค.๖๒)  

กษ ๑๑๐๓/ว ๓  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๕๗๖ ลว.๒๗ ธ.ค.๖๑)

กษ ๑๑๐๓/ว ๒  เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
(ที่ กค ๐๔๑๒.๒/ว ๕๗๔ ลว. ๒๖ ธ.ค.๖๑)

 กษ ๑๑๐๓/ว ๑  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา(ParaSoilCement)
และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๐๕.๓/ว ๕๖๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๖๑)