หลักการและงบประมาณ

          1.การงบประมาณ

                หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

                การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553)

                เอกสารแนบ1               เอกสารแนบ2              เอกสารแนบ3

                การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ว 99 ลว14 กันยายน 2549)

การเงินการคลัง

          2.การเงินการคลัง

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
                (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) 

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

สวัสดิการและค่าตอบแทน

          3.สวัสดิการและค่าตอบแทน  

             การรักษาพยาบาล

                 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

              การศึกษาบุตร

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2551

              ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

                 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

                 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

                 ซักซ้อมการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

                 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมหรือการจัดงาน

              ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

                ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อ

                พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

                พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

                พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

                พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

                พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่2 พ.ศ. 2552 

                ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549

                คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายการอนุมัติการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

                หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่5 พ.ศ. 2561

             ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศ การบริหารงาน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอื่น ๆ

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

                 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

                 ะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
                  
                 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

                 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

          4.การพัสดุ

             เรื่อง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    ๓๐/๐๘/๒๕๖๐
          พระราชบัญญัติฯ        ระเบียบพัสดุ           กฎกระทรวง ๑        กฎกระทรวง ๒          กฎกระทรวง ๓     
          กฎกระทรวง ๔           กฎกระทรวง ๕        กฎกระทรวง ๖        กฎกระทรวง ๗

           

          ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560